incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

EFESOSLULARA MEKTUP

(Kilise Topluluğu Birliği)

 

Önsöz

Mektubu Tanrı esinlemesiyle kaleme alan haberci Pavlos’tur. Roma’da tutukluyken bu İncil parçasını yazan Pavlos, oradan Koloseliler’e, Filippililer’e, Filimon’a da mektuplar yazdı. Bu mektubun yazılış tarihi 60-64 yılları arasına rastlar. Pavlos’un Efesos’u ilk ziyareti Habercilerin İşleri 18:18-21’de, ikinci ziyaretiyse 19:2-7’de anlatılır. Buradaki hizmet birçok parlak olguyu içerir (Habercilerin İşleri 19:9-20, 23-41; 20:17-35).

 

Kilise topluluğunun başlangıç döneminde Yahudilik’ten gelen inanlılar, uluslardan gelen inanlılarla Mesih bağlılığındaki birliğin gereğini kavramakta güçlük çektiklerinden, bu mektubun yazılması zorunluluğu belirdi. Mektubun ana konusu 4:13’te belirgin oluyor: Tanrı bireyi yaşam özgürlüğüne kayrayla kavuşturur (1:7, 2:5, 7-10). Amacı tüm kurulu düzeni Mesih bütünlüğünün olgunluğunda birliğe eriştirmektir.

Bu gerçeğin sürekli yinelenişiyle ilgili olarak 1:1,3,6,12,15,20; 2:10,13; 3:11; 4:21’e bakınız. Tanrı vaatlerini Kutsal Ruh aracılığıyla mühürlemiştir (1:13; 2:18,22; 3:16; 4:3,4). ‘Göksel yerlerde’ deyimi için bakınız, 1:3,20; 2:6; 3:10.

 

İnanlının benimseyeceği yaşamsal, aktöresel tutumla ilgili öğütler için bakınız, 1:17-21. Evlilik yaşamıyla ilgili tutum için bakınız, 5:22-33. İnanlının sürdürdüğü ruhsal savaşla ilgili konular için bakınız, 6:10-18.

 

Bu mektup şöylece özetlenebilir:

I.                   Önsöz 1:1-14

II.                Topluluğun yaşamsal bağlılığı Mesih’te 1:15-3:21

III.             Topluluğun çevresiyle ilişkileri 4:1-6:9

IV.              İsteklendirme 6:10-24

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

Tanrı isteğiyle Mesih İsa’nın habercisi olan Pavlos’tan, [Efesos’taki] [a] kutsal yaşamlılara ve Mesih İsa bağlılığında güvenilir kişilere. 2Babamız Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten sizlere kayra ve esenlik olsun.

 

GÜNAHTAN KURTULUŞ – KİLİSE TOPLULUĞUYLA İLGİLİ GİZ

 

Tanrı’nın Sağlayışı İçin Şükran 3-14

 3Rabbimiz İsa Mesih’in Babası ve Tanrısı kutlu olsun. Göksel yerlerde bizleri her tür ruhsal kutlulukla Mesih bağlılığında kutlu kılan Tanrı O’dur. 4Nasıl ki, bizleri dünyanın kuruluşundan önce Mesih bağlılığında seçti. Kendi katında kutsal yaşamlılar ve suçsuz kişiler olmamızı sevgiyle sonuçladı. 5İsteğinin kıvancı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla öz çocukları olmamızı önceden kararlaştırdı. 6Çok sevgili Kişi aracılığıyla karşılıksız olarak bizlere bağışladığı kayrasının yüceliği övülsün diye yaptı bunu.

 7Mesih bağlılığında O’nun kanı aracılığıyla, kayrasının zenginliğine yaraşan kurtuluşa –suçlarımızın bağışlanmasına– eriştik. 8Bu O’nun bizlere bollukla artırdığı öz kayrasıdır. Her tür bilgelik ve anlayışla 9Tanrı, Mesih’in kişiliğinde kıvançla tasarladığı kendi isteğinin gizini bizlere belirgin etti. 10Bu giz çağların tümlüğe ermesiyle, Mesih’in kişiliğinde göklerdeki ve yerdeki her şeyin O’nda bütünlüğe getirilişini içeren yönetim konusudur.

 11Öncelerden kararlaştırdığı gibi, Mesih bağlılığında mirasçılar atandık. Her şeyi kendi isteğinin onayı uyarınca işleyenin ereği buydu. 12Mesih’e ilkin umut bağlayan bizler Tanrı’nın yüceliğini övelim diye.. 13Sizler de gerçeğin sözünü –kurtuluşunuzla ilgili Sevinç Getirici Haber’i– duyunca buna iman ederek Mesih bağlılığına alındınız. Tanrı’nın vaat ettiği Kutsal Ruh’la mühürlendiniz. 14Tanrı yüceliğini övmeyi amaçlayan iyelik yetkimiz kesinleşinceye dek Kutsal Ruh mirasımızın güvencesidir.

 

Şükran Dolu Dua 15-23

 15Bu nedenle ben de Rab İsa’ya imanınızı ve kutsal yaşamlıların tümüne sevginizi duymamdan bu yana 16sizler için aralıksız teşekkür ediyor, dualarımda sizleri anımsıyorum. 17Öyle ki, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Yüceliğin Babası kendisini bilesiniz diye sizlere bilgelik ve açıklama ruhunu versin. 18Yüreklerinizin gözleri ışığa kavuşsun. Böylece O’nun çağrısında beliren umudun niteliğini, kutsal yaşamlılardaki yüce mirasının zenginliğini kavrayasınız. 19Bunun yanı sıra da iman eden bizlerde O’nun gücünün aşkın görkemini tanıyasınız. Bu, O’nun güçlülüğünün egemenliği uyarınca işlemektedir.

 20Mesih’i ölüler arasından dirilterek göksel yerlerde kendi sağında oturtana özgü güçtür bu. 21Her başkanlığın, her yetkinin, gücün ve egemenliğin, ayrıca ün taşıyan –yalnız şimdiki çağda değil, gelecekte de ün taşıyacak olan– her adın üstüne oturttu O’nu. 22Her şeyi O’nun ayakları altına bağımlı kıldı ve O’nu her şeyin başı olarak kilise topluluğuna verdi. 23Her ilişkide tüm evreni dolduranın doluluğu olan bu topluluk O’nun bedenidir.

 

Kayra Aracılığıyla Ölümden Yaşama Geçiş 1-10

2

Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. 2Bir vakitler siz de bu işleri yaparken, bu dünyanın çağdaş gidişine ayak uydurarak yaşadınız. Yetkisi yerle gök arasını kapsayan öndere * uydunuz. Şimdi de söz dinlemezlik kuşaklarında işleyen şeytansal ruh budur. 3Bir zamanlar hepimiz onlar gibiydik; bedenimizin tutkuları uyarınca davrandık. Bedenin ve düşük aklın istekleri neyse onları uyguladık. Bütün ötekiler gibi biz de doğal yapımız gereği tanrısal öfkenin çocuklarıydık.

 4Ama Tanrı, acımasının zenginliğiyle, bizlere karşı sevgisinin sınırsızlığıyla, 5suçlarımızın içinde ölü olan bizleri Mesih’le birlikte yaşama getirdi. Kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. 6Tanrı, Mesih İsa bağlılığında bizleri O’nunla birlikte diriltti, O’nunla birlikte göksel yerlerde oturttu. 7Öyle ki, gelecek çağlarda kayrasının aşkın zenginliğini Mesih İsa bağlılığında bizlere sağlanan iyi yüreklilikle belgelesin.

 8Çünkü iman ederek kayrayla kurtulmuş bulunuyorsunuz. Bu kendi başarınız değil, Tanrı armağanıdır. 9Kişinin yaptığı işler nedeniyle değildir. Olmaya ki, bir kimse övünsün. 10Çünkü bizler O’nun yapıtıyız. Mesih İsa bağlılığında iyi işler için yaratılmış bulunuyoruz. Tanrı günlerimizi bunlarla geçirmemizi amaçlayarak onları önceden hazırladı.

 

Uluslarla İsrailliler Mesih Bağlılığında Bir Kılındı 11-22

 11Bu nedenle, bir vakitler beden açısından uluslar olduğunuzu anımsayın. İnsan eliyle bedeni sünnet edilenlerce sünnetsizler diye nitelendirildiniz. 12Yine anımsayınız: O dönemde Mesih’ten yoksundunuz. İsrail topluluğunun dışındaydınız, antlaşmaya ilişkin vaatlere yabancıydınız. Bu dünyada ne umudunuz vardı ne de Tanrınız. 13Ama işte bir vakitler uzakta bulunan sizler, şimdi Mesih İsa bağlılığında, Mesih’in kanı aracılığıyla yakın kılındınız. 14Çünkü O bizim barışımızdır; Yahudiler’le ulusları O bir kılmıştır. İkisini birbirine düşman eden, orta yerde dikili engel duvarını* öz bedeninde yıktı. 15Buyruklarla, tüzüklerle ilgili yasayı ortadan kaldırdı*. Öyle ki ikisini kendinde bir tek yeni insan olarak yaratsın, böylelikle barışı sağlasın. 16Bunun yanı sıra Yahudiler’le ulusları tek bedende haç aracılığıyla Tanrı’yla barıştırsın, düşmanlığı paramparça etsin.

 17İşte böylece geldi; hem uzakta duran siz uluslara, hem de yakında duran Yahudiler’e Sevinç Getirici Haber’le ilgili barışı müjdeledi. 18Çünkü her ikimiz de Mesih aracılığıyla tek Ruh bağlılığında Baba katına kabul ediliriz.

 19Öyleyse bundan böyle ne yabancısınız ne de uyruksuz. Tam tersine, kutsal yaşamlıların yurttaşları Tanrı’nın da ev halkısınız. 20Haberciler ve peygamberler temeli üzerine kurulmuş yapısınız. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir. 21O’nda tüm yapı uyumunu bulmuş durumda, Rab bağlılığında kutsal bir tapınağı oluşturmak üzere gelişiyor. 22Mesih bağlılığında sizler de Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmakta, hep bir arada bir yapı gibi kurulmaktasınız.

 

Tanrısal Gizi Uluslara Açıklayan Haberci 1-13

3

Bu nedenledir ki ben Pavlos, siz uluslar yararına Mesih İsa’nın tutuklusu kılındım. 2Sizleri kapsayan Tanrı kayrasının yönetimiyle görevlendirildiğimi hiç kuşkusuz duydunuz: 3Az önce kısaca yazdığım gibi, bu giz bana özel açıklamayla bildirildi. 4Bunu okursanız, Mesih’in gizini benim nasıl anlamış olduğumu kavrayabilirsiniz. 5Söz konusu giz daha önceki kuşaklardan gelen ademoğullarına şimdiki dönemde olduğu gibi açıklanmamıştı. Oysa bu dönemde Ruh aracılığıyla Tanrı’nın kutsal habercilerine ve peygamberlerine açıklandı. 6Sevinç Getirici Haber yoluyla uluslar Mesih İsa bağlılığında tanrısal vaadin miras ortakları, tek bedenin parçaları, vaadin paydaşlarıdır.

 7Tanrı gücünün etkili işleyişiyle, O’nun kayrasının sağladığı armağan uyarınca Sevinç Getirici Haber’in hizmet görücüsü kılındım. 8Kutsal yaşamlıların tümünden gerilerde olmama karşın, bu kayra bana verildi; Mesih’in araştırılamayan zenginliğiyle ilgili Sevinç Getirici Haber’i uluslara yayayım diye. 9Üstelik her şeyi yaratan Tanrı tarafından çağlarca saklı tutulan gizin yönetimine bağlı özelliği aydınlığa çıkarayım diye. 10Öyle ki, şimdiki dönemde, göksel yerlerde dolaşan başkanlıklara ve yetkilere*, Tanrı’nın çok yönlü bilgeliği kilise topluluğu aracılığıyla sergilensin. 11Öncesiz çağlar boyu Rabbimiz Mesih İsa’nın kişiliğinde Tanrı’nın saptadığı erek uyarınca oldu bu iş. 12O’na imanımız ve güvenimizden ötürü, Mesih bağlılığında yüce kata kabul edilme güvencesini taşıyoruz. 13Öyleyse dileğim şudur: Yararınız için çektiğim acılar sizi bezdirmesin. Bunlar sizlere yücelik sağlıyor.

 

Duam: Tanrı’nın Gücünü Bilesiniz 14-21

14Bu nedenle diz çökerek Baba’ya dua ediyorum: 15Göklerde ve yerde her başkanlık adını O’ndan almıştır. 16Babamız öz yüceliğinin zenginliği oranında, Ruh’u aracılığıyla sizleri iç yaşamınızda egemen kılacak güçle donatsın. 17İman yoluyla Mesih yüreklerinizde konut kursun. Sevgide kök salasınız ve temel atasınız. 18Kutsal yaşamlıların tümüyle birlikte bu sevginin genişliğini, uzunluğunu, yüksekliğini ve derinliğini kavramaya güçlü kılınasınız. 19Evet, Mesih’in bilgiyi aşan sevgisini tanıyasınız. Böylece Tanrı’nın tüm doluluğuyla dolasınız.

 20Bizlerde işleyen güç oranınca, dileyebileceğimizden ya da düşünebileceğimizden çok daha üstün olanı yapabilen Tanrı’ya, 21tüm kuşaklar boyunca, çağlar çağınca kilise topluluğunda ve Mesih İsa’da yücelik verilsin, amin.

 

İSTEKLENDİRME

 

Birliğe Çağrı 1-6

4

Rab’bin tutuklusu ben Pavlos sizlere yalvarırım: Günlerinizi çağrıldığınız çağrıya yaraşır biçimde geçirin: 2Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, katlanışlı olun; sevgiden kaynaklanan tutumu üstlenerek birbirinize karşı anlayışla davranın. 3Ruh’un sağladığı birliği barış bağında korumaya çalışın. 4Tek beden vardır, tek Ruh vardır. Nasıl ki, aldığınız çağrı da bir tek umuda çağrıdır. 5Tek Rab, tek iman, tek vaftiz vardır. 6Hepimizin tek Tanrısı ve Babası vardır. O hepsinin üstünde, hepsini yöneten, hepsini doldurandır.

 

Ruhsal Armağanlar Tek Tanrı’nın Sağlayışıdır 7-13

 7İçimizden her birine Mesih’in armağan ölçüsü uyarınca kayra verilmiştir. 8Çünkü Kitap’ta yazılı olduğu gibi,

 “Yücelere çıktığında tutsakları ardından çekti,

 İnsanlara armağanlar verdi.”

9Çıktı sözünün anlamı ne olabilir? Şu: O, yerin en derin bölgelerine de inmiştir [b] . 10İnen de O’dur, tüm göklerin en yükseğine çıkan da O. Amaç O’nun tüm evreni doldurmasıdır*.

 11Kendisinin insanlara verdiği armağanlar şunlardır: Bazılarını haberci [c] kıldı, bazılarını peygamber, bazılarını Sevinç Getirici Haber’in müjdecisi [d] . Bazılarını da topluluğa çoban* ve öğretmen kıldı. 12Bunu kutsal yaşamlıların hizmet görmek için gerekli donatımı almaları, Mesih’in bedeni yararına kuruculukta bulunmaları için yaptı. 13Öyle ki, hepimiz imanda birliğe ve Tanrı Oğlu’nu bilme aşamasına erişelim, yetkin insanlar olalım, Mesih bütünlüğünün olgunluğuna ulaşalım.

 

Olgunluk Mesih’e Bağlılıkla Gelişir 14-16

 14Bundan böyle, insanların ustalıkla düzenlediği aldatılara kanan, her öğreti rüzgârının etkisiyle çalkalanıp sürüklenen çocuklar olmayalım. 15Tersine, sevgide gerçeği sürdürerek, baş olan Mesih’e doğru her yönden gelişelim. 16O’nun sağlayışıyla bedenin değişik parçaları birbirine uymakta ve tüm beden eklemlerle bağlantıda tutulmaktadır. Böylece her değişik parça kendine düşen işi yaparken bedenin büyüyüp gelişmesine ve bir yapı gibi kendisini kurmasına sevgi aracılığıyla katkıda bulunmaktadır.

 

Eski Yaşamı Atın, Yenisini Kuşanın 17-27

 17Bu nedenle, Rab bağlılığında tanıklık eder ve doğrularım: Bundan böyle ulusların kafasızca vakit geçirdikleri gibi geçirmeyin vaktinizi. 18Onların anlayışı kapkaranlık olmuştur. Bilgisizlikleri ve yüreklerindeki katılık yüzünden Tanrı yaşamının dışında kalmıştır onlar.

 19Bu insanlar duygularını uyuşturarak, her tür iğrençliği yapmak için kendilerini açgözlülükle soysuzluğa bıraktılar. 20Ama sizler Mesih’i bu yolda öğrenmediniz. 21Eğer O’nun sözünü duydunuz, O’nun bağlıları olarak gerçeğin İsa’da olduğu doğrultusunda eğitildinizse, 22aldanış tutkularının ardı sıra koştuktan sonra çürüyüşle noktalanan, geçmiş yaşantı zinciriyle bağlı önceki insanı atın üzerinizden. 23Bunun yerine, kavramınız ruhsal yöntemle yeniliğe kavuşsun. 24Öte yandansa, gerçeğe bağlı doğrulukla ve kutsallıkla belirgin olan, Tanrı uyarınca yaratılan yeni insanı kuşanın.  25Bu nedenle, yalanı üzerinizden atıp hepiniz soydaşlarınızla gerçeği konuşun; çünkü birbirimizin parçalarıyız. 26Öfkeye kapılınca bunu günaha dönüştürmeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27İblise fırsat vermeyin.

 

Yeni Yaşamın Özellikleri 28-32

 28Çalan bundan böyle çalmasın. Tam tersine, kendi elleriyle çalışarak yararlı işlere emek versin; öyle ki, gereksinimi olana yardım edebilsin. 29Ağzınızdan hiçbir yararsız söz çıkmasın. Tam tersine, yapıcılığa katkıda bulunabilen, dinleyicilerin canına can katan yararlı söz neyse o konuşulsun. 30Kurtuluş günü için kendisiyle mühürlendiğiniz Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu üzmeyin. 31Her tür acı söz, öfke, kızgınlık, gürültücülük, sövücülük ve bunların yanı sıra her tür kötülük üzerinizden atılsın. 32Birbirinize karşı iyi yürekli, sevecen olun. Tanrı’nın Mesih’te sizleri bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

 

Kötülüğü İyilikten Ayırt Edin 1-14

5

Öyleyse, sevgili çocuklar gibi Tanrı’ya benzer olun. 2Mesih’in bizleri sevdiği ve bizim için kendisini güzel kokulu beğenilir sunu olarak Tanrı’ya kurban verdiği gibi, sizler de sevgi içinde yaşayın. 3Aranızda rasgele cinsel ilişkinin, her tür iğrençliğin ya da açgözlülüğün sözü bile edilmesin. Kutsal yaşamlılara özgü tutuma ters düşer bunlar. 4Kirli davranış, saçma sapan ya da kaba söz hiç yakışık almayan biçimsizliklerdir. Bu tür işlere gireceğinize Tanrı’ya şükran sunun.

 5Kesinlikle bilesiniz ki rasgele cinsel ilişkide bulunan, iğrençlik yapan, yalancı tanrılara tapıcılığın eşiti olan açgözlülüğe kenetlenen bireyin Mesih ve Tanrı hükümranlığında mirası yoktur. 6Hiç kimsenin sizleri boş sözlerle kandırmasına göz yummayın. Bu tür davranışlar yüzünden Tanrı’nın öfkesi söz dinlemez insanların üzerine iniyor. 7Bunu göz önünde tutarak, bu sıradan insanlarla paydaş olmayın. 8Çünkü bir vakitler siz karanlığın taa kendisiydiniz. Ama şimdi Rab bağlılığında ışıksınız. Işığın çocukları gibi yaşayın. 9Çünkü ışığın ürünü her iyilikte, doğrulukta, gerçekte belirir. 10Rab’bin beğendiği şeyin ne olduğunu deneyin. 11Karanlıktan kaynaklanan verimsiz işlerle paydaşlık etmeyin. Tam tersine, kınayın onları. 12Çünkü onların gizlilikte sürdürdüğü uğraşların sözünü etmek bile utanç vericidir. 13Ama ışığın altında beliren her davranış açıklıkla belirgin olur. 14Çünkü açıklanan her tutum ışığın altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır:

 “Uyan ey uykucu,

 Ölüler arasından diril,

 Mesih sana ışıldayacaktır [e]

 

Yaşamınız Bildiğiniz Gerçeği Yansıtsın 15-20

 15Bu nedenle, günlerinizi nasıl geçirdiğinize tüm inceliğiyle dikkat edin. Bilge olmayan kişiler gibi değil, bilgeler gibi davranın. 16Elinizdeki vakti en yararlı biçimde değerlendirin. Çünkü bunlar kötülük günleridir. 17O halde akılsız kişiler olmayın; ama Rab isteğinin ne olduğunu anlayın. 18İçkiyle sarhoş olmayın; bu aşağılık bir şeydir. Tersine, Ruh’la dolun: 19Birbirinizle mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle konuşun; yüreğinizden Rab’be ezgi ve ilahiler yükseltin. 20Her durumda, her konuda Tanrı’ya ve Baba’ya, Rab’bimiz İsa Mesih’in adıyla şükran sunun.

 

Kilise Topluluğunun Mesih’le İlişkisi 21-33

 21Mesih’e saygı nedeniyle birbirinize bağımlı olun. 22Kadınlar, Rab’be bağımlı olur gibi kocalarınıza bağımlı olun. 23Çünkü Mesih nasıl kilise topluluğunun başı ise, erkek de kadının başıdır. Mesih bedenin [f] kurtarıcısıdır. 24Kilise topluluğu Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da kocalarına her konuda bağımlı olsun.

 25Mesih’in kilise topluluğunu sevdiği ve kendisini onun yararına verdiği gibi, siz kocalar da karılarınızı sevin. 26Mesih’in amacı kilise topluluğunu suyla –bu Kutsal Söz demektir– yıkayıp arıtmak, kutsal kılmaktır. 27Öyle ki, kilise topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri, ne buruşuğu, ne de sıradan hiçbir bozukluğu olmaksızın..

 28Erkekler de karılarını tıpkı bunun gibi –kendi bedenleri gibi– sevmekle yükümlüdürler. Karısını seven kendisini sever. 29Çünkü hiçbir vakit, hiç kimse öz bedenine kin beslemez. Tam tersine, onu besler ve korur; tıpkı Mesih’in kilise topluluğunu beslediği ve koruduğu gibi.. 30Çünkü bizler O’nun bedeninin parçalarıyız.

  31“Bu nedenle, insan babayı ve anneyi bırakıp

 Karısına bağlanacak,

 İkisi bir tek beden olacak.”

 32Bu giz çok derindir. Ama ben Mesih’e ve kilise topluluğuna ilişkin söz ediyorum. 33Ancak her biriniz karınızı kendiniz gibi sevin. Kadın da kocasına saygıyla davransın.

 

Çeşitli İnsan İlişkileri 1-9

6

Çocuklar, Rab bağlılığında ana babanızın buyruklarına uyun. Çünkü doğru tutum budur. 2“Anana babana saygı göster.” Vaat ilişiğinde duyrulan ilk buyruk budur:

    3“Öyle ki, üzerine iyilik gelsin

 Ve yeryüzünde yaşamın uzun sürsün.”

 4Ve siz babalar, çocuklarınızı kızdırmayın. Tam tersine, onları Rab’bin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin.

 5Uşaklar, Mesih’e uyuyormuş gibi, korku ve titremeyle, gönül hoşluğuyla dünyasal efendilerinizin buyruğuna uyun. 6İnsanların gözüne girmek için değil, Tanrı isteğini yürekten yerine getiren Mesih uşakları gibi yapın bunu. 7İnsanlara hizmet eder gibi değil, iyi niyetle Rab’be uşaklık eder gibi davranın.

 8Bilirsiniz ki ister köle, ister özgür olsun, herkes yaptığı yararlı işe yaraşan karşılığı Rab’ten alacaktır. 9Siz efendiler de onlara eşit tutumla davranın, gözdağı vermeyi bırakın. Hem onların, hem sizin Efendiniz’in göklerde olduğunu ve O’nun katında adam kayırıcılığı bulunmadığını bilirsiniz.

 

Ruhsal Savaşa Gerekli Donatım 10-20

 10Özet olarak, Rab bağlılığında –O’nun egemenliğinin güçlülüğünde– pekişin. 11İblisin yöntemlerine karşı durabilmek için, Tanrı’nın tüm donatımıyla kuşanın. 12Çünkü bizim kavgamız kana ve ete karşı değildir. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta eylem yapan egemen güçlerine*, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerine karşıdır. 13Bu nedenle, kötü günde bu güçlere karşı durabilmek ve gerekli direnişi gösterdikten sonra dimdik kalabilmek için Tanrı donatımını takının. 14Belinize gerçek kuşağını bağlamış, göğsünüze doğruluğun savaş giysisini kuşanmış olarak dimdik durun. 15Ayaklarınıza barışla ilgili Sevinç Getirici Haber’in çeviklik ayakkabılarını takın. 16Hepsinden önemlisi, iman kalkanını alın. Bununla kötünün [g] tüm ateşli oklarını etkisiz kılacaksınız. 17Kurtuluşun çelik başlığını takın ve Ruh’un kılıcını kuşanın; buysa Tanrı’nın Sözü’dür.

 18Her tür dua ve dilekle, Ruh bağlılığında her vakit dua edin. Kutsal yaşamlıların tümü yararına sürekli bağlılık ve yakarışla bu uygulamada uyanık durun. 19Ağzımı açtığımda bana etkin söz verilsin diye, benim için de dua edin: Sevinç Getirici Haber’in gizini yüreklilikle tanımlayabileyim. 20Bunun için zincirle bağlanmış durumda elçilik ediyorum. Dua edin ki, gerektiği gibi yüreklilikle konuşayım.

 

Özel Bilgi ve Son Selam 21-24

 21Benimle ilgili olayları ve ne yaptığımı bilmeniz için, sevgili kardeşimiz ve Rab bağlılığında kendisine güvenilen hizmet görücü Tihikos her konuyu sizlere bildirecektir. 22Kendisini bunun için size gönderdim; hem bizimle ilgili olayları bilesiniz, hem de yüreklerinizi desteklesin diye.

 23Baba Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten kardeşlere esenlik ve imanla bileşik sevgi sağlansın. 24Rab’bimiz İsa Mesih’i yozlaşmaz sevgiyle seven herkesin içinde kayra huzurunu kursun.[a] Efesos adı en eski metinlerde bulunmuyor. Mektubun Asya eyaletindeki kiliselere yazılmış genel bir mektup olduğu düşünülüyor (bkz. Koloseliler 4:16).

[b] Bakınız, I.Petros 3:19-22.

[c] Gönderilen, Kyriks (Vaaz eden), Apostolos.

[d] Mübeşşir, mübeşşire, Evangelist.

4:8 Mezmur 68:18

[e] Bakınız, Yeşaya 60:1; Romalılar 13:11

5:2 Mezmur 40:6; Mısır’dan Çıkış 29:18; Hezekiel 20:41  4:25 Zekarya 8:16 4:26 Mezmur 4:4

[f] Beden sözüyle kilise topluluğu anlatılmak istenmiştir.

5:31 Yaratılış 2:24  6:2 Mısır’dan Çıkış 20:12 6:3 Yasanın Tekrarı 5:16  6:4 Süleyman’ın Özdeyişleri 2:2; 3:11; 19:18; Yeşaya 50:5; Yasanın Tekrarı 6:7,20-25; Mezmur 78:4

[g] Kötü: Şeytanın birçok sıfatından biri.

6:14 Yeşaya 11:5; 59:17  6:15 Yeşaya 52:7; 40:3,9 6:17 Yeşaya 59:17; 11:4; 49:2; 51:16; Hoşea 6:5.


© Copyright incilturk.Com