incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

KOLOSELİLERE MEKTUP

(Kilise Topluluğunun Başı)

 

Önsöz

Tanrı esinlemesiyle yazan haberci Pavlos, Roma’dan bu mektubu 60-64 yılları arasında kaleme aldı. Denizli’nin doğusunda, Honaz yakınlarında bulunan yıkıntılar Kolose* kentiydi. Roma’da tutuklu bulunan Pavlos Kolose*’de, Laodikya*’da ve Hierapolis*’teki (Pamukkale) inanlılara hem Tanrı’nın gerekli öğretisini belirtmek, hem de onları yüreklendirmek için bu mektubu yazdı (4:13,15,17).

 

Ortalıkta bir sürü yıkıcı öğreti dolaşmaktaydı. Bu çelişkili öğretiler Mesih’in tanrısal özelliğini ve yüceliğini gölgelemeyi, inanlıların kutsal yaşamını yozlaştırmayı amaçlıyordu (2:8,16,19). Bunların amacı Tanrı bağlılığını biçime sokmak, felsefeye dönüştürmekti. Mesih’in kişiyi kurtarışı ve yaşamı yenileyişi bu varsayımların yararsızlığını ortaya koymuştur (2:4-15).

 

Koloseliler’e ve Efesoslular’a yazılan mektuplarda bazı benzerlikler olmakla birlikte, ana konu ayrımlıdır. Efesoslular’a mektupta kilise topluluğu Mesih’in diri bedeni olarak, Koloseliler’e mektupta ise Mesih, topluluğun başı olarak tanımlanmaktadır.

Mektuptaki konular şöylece sıralanabilir:

I.                  Selam ve teşekkür 1:1-8

II.               Dua 1:9-14

III.            Mesih’in sonsuzluğu öncesizliği 1:15-23

IV.             Haberci Pavlos’un hizmeti 1:24-2:3

V.                Yıkıcı öğretilere verilen yanıt 2:4-15

VI.             Sağlıklı yaşam ve tapınış 2:16-3:4

VII.          Sağlıklı yaşam ilkeleri 3:5-17

VIII.       Sağlıklı ev ilişkileri 3:18-4:1

IX.             Dua ve yaşam düzeni 4:2-6

X.                Kişisel haberler 4:7-18

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

Tanrı isteğiyle Mesih İsa’nın habercisi Pavlos’tan ve kardeşimiz Timoteos’tan: 2Kutsal yaşamlılara ve Mesih’te güvenilir kardeşlere. Kolose’de* bulunan sizlere Babamız Tanrı’dan kayra ve esenlik olsun.

 

Şükran ve Dua 3-14

 3Sizler için dua ettiğimizde, Rabbimiz İsa Mesih’in Babası’na her zaman şükran sunuyoruz. 4Çünkü Mesih İsa’ya imanınızı ve kutsal yaşamlıların tümüne beslediğiniz sevgiyi duyduk. 5Bunlar göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor. Bu umudu ilk kez Sevinç Getirici Haber’le ilgili gerçek bildirisinde duydunuz. 6Sizlere ulaşan bu Haber, Tanrı kayrasını gerçek kapsamında duyup bilgi aşamasına geldiğiniz günden bu yana, aranızda olduğu gibi tüm dünyada ürün vermekte ve gelişmektedir. 7Bu kayrayı sevgili hizmet arkadaşımız Epafras’tan öğrenmiş bulunuyorsunuz. Kendisi Mesih’in sizler için çalışan güvenilir bir hizmet görücüsüdür. 8Ruh’taki sevginizi o bize bildirdi.

 9Bu nedenle, bunu duyduğumuz günden bu yana durmadan sizler için dua ediyor ve dilek sunuyoruz. Öyle ki, bilgelik doluluğunda ve ruhsal anlayış bütünlüğünde Tanrı isteğini bilme aşamasının doruğuna ulaşasınız. 10Vaktinizi Rab’be yaraşır yolda geçiresiniz ve her bakımdan beğenilir olasınız. Her tür iyi işe özgü ürünü veresiniz ve Tanrı’yı bilme doğrultusunda gelişesiniz. 11O’nun yücelikle beliren egemenliğinden kaynaklanan tüm güçle güçlenesiniz. Her tür sabır ve katlanış olgunluğuna sevinçle varasınız. 12Işıkta olan kutsal yaşamlıların mirasını paylaşmanıza olanak veren Baba’ya şükran sunasınız.

 13Bizleri karanlığın egemenliğinden O kurtardı ve çok sevgili Oğlu’nun hükümranlığına aktardı.   14Kurtuluşumuz ve günahların bağışlanması O’ndadır.

 

ÖĞRETİ

 

Mesih Bütün Yaratılışın Başıdır 15-20

 15Bu Oğul görünmeyen Tanrı’nın görünen kişiliği [a] , tüm yaratılışın ilk-doğanıdır. 16Çünkü göklerde ve yerde, göze görünen ve görünmeyen her şey Mesih’te yaratıldı: Tahtlar, egemenlikler, başkanlıklar, yetkiler, topu toplamı O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı. 17O her şeyden öncedir ve her şey O’nda birbirine bağlı durmaktadır. 18Ve O, bedenin –kilise topluluğunun– başıdır. Her şeyin başlangıcıdır, ölüler arasından ilk-doğandır. Öyle ki, her şeyin en önde bulunanı O olsun. 19Çünkü tüm tanrısal doluluk O’nda konut kurmaktan hoşnut oldu. 20Tanrı O’nun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı; ister yerdekileri ister göktekileri olsun. Çarmıhta akan kanı aracılığıyla barışı bütünledi.

 

Bu Barış Sizleri de Kapsar 21-23

 21Bir vakitler düşüncenizdeki kötü işlerin etkisiyle dışarıda kalmış kişiler ve düşmanlar olan sizleri 22şimdi kendi insan bedeninde ölüm yoluyla barıştırdı. Sizleri kutsal, suçsuz, kınanmasız durumda kendi katına eriştirmeyi amaçladı. 23Yeter ki temel atmış, karar vermiş tutumla imanda süreklilik gösteresiniz. Duyduğunuz Sevinç Getirici Haber’in içerdiği umuttan ayrılmayasınız. Gök altında her yaratığa yayılan bu Haber’e ben Pavlos hizmet görücü kılındım.

 

Uluslara Açıklanan Giz: Mesih 24-29

 24Şu anda sizler yararına katlandığım işkenceler içinde sevinç duymaktayım. Üstelik Mesih’in bedeni olan kilise topluluğu yararına O’nun eksik kalan acılarını kendi etimde ve kanımda bütünlemekteyim. 25Bana verilen tanrısal görev uyarınca, Tanrı Sözü’nü baştanbaşa yayayım diye, sizin yararınız için bu kilise topluluğunun hizmet görücüsü kılındım. 26Öncesiz çağlar ve insan kuşakları süresince saklı bulunan gizdir bu. Ama şu anda Tanrı bağlısı kutsal yaşamlılara açıklanmış bulunuyor. 27Tanrı uluslar doğrultusundaki bu gize ilişkin yüceliğin zenginliğini kutsal yaşamlılara tanıtmak istedi. Bu giz Mesih’in içinizde olmasıdır; gelecek olan yücelikle ilgili umuttur. 28Biz O’nu bildiriyor, herkese öğüt veriyor, tüm bilgelikle her insana öğretiyoruz. Öyle ki, Mesih bağlılığında her insanı yetkin olarak sunabilelim. 29Bu sonucu kovalayarak emek çekiyor, O’nun bende etkin iş gören gücünün işlerliğiyle çabamı sürdürüyorum.

 

İnanlılara Gösterilen İlgi 1-5

2

Sizlerin yanı sıra, Laodikya’dakiler [b] , hatta benimle yüzyüze tanışmamış olanlar için ne denli yoğun çabada bulunduğumu bilmenizi isterim. 2Dilerim, bu kardeşlerin yürekleri destek bulsun, sevgide bağdaşsınlar, yetkin anlayışın tüm zenginliğine kavuşsunlar, Tanrı’nın gizi olan Mesih’i bilme aşamasına erişsinler. 3Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri Mesih’te saklanmış duruyor. 4Bunu vurgulamamın nedeni, hiç kimsenin kandırıcı varsayımlarla sizleri yanlış yola sürüklememesi içindir. 5Çünkü bedence orada değilsem de, ruhça sizlerle bir aradayım. Düzeninizi ve Mesih’e imanınızın sağlamlığını görerek sevinç duyuyorum.

 

YANLIŞ ÖĞRETİLERE KARŞI UYARI

 

Mesih Bağlılığında Sağlanan Yaşamın Doluluğu 6-10

 6Rab İsa Mesih’i varlığınıza nasıl aldınızsa, günlerinizi O’nda yaşayın. 7Mesih bağlılığında kök salın ve bir yapı gibi yükselin. Eğitildiğiniz düzeyde imanı kesinleştirin, teşekkürde gitgide gelişin.

 8Dikkat edin, hiç kimse sizleri felsefeyle, insansal göreneklerden esinlenen temelsiz laflarla tutsaklığa sürüklemesin. Dünyanın ilkel öğeleriyle* desteklenen, Mesih’ten beslenmeyen görüşlerdir bunlar. 9Çünkü Tanrı’nın öz kişiliği tüm doluluğuyla Mesih’in insan bedeninde konut kurmuştur.

 10Çünkü sizler de yaşama gerekli doluluğu O’nda buldunuz. O her başkanlığın ve yetkinin Başı’dır.

 

Mesih’le Birlikte Dirildiniz 11-15

 11Mesih bağlılığında insan eliyle yapılmayan sünnetten geçerek sünnet edildiniz: Mesih’e özgü sünnetle insan bedeninde beliren tutkular kesilip atıldı*. 12Çünkü vaftizde O’nunla birlikte gömüldünüz. Mesih’i ölüler arasından dirilten Tanrı’nın etkin gücüne iman ederek, yine vaftizde Mesih’le birlikte dirildiniz.

 13Suçlarınızda ve bedensel tutkularınızın sünnetsizliğinde ölü bulunan sizleri Tanrı O’nunla birlikte yaşam paydaşlığına diriltti. Suçlarımızın tümünü bize bağışladı. 14Bizlere karşı dikili duran ve bizi suçlu çıkaran borçluluk senedini içerdiği buyruklarla birlikte sildi. Onu çarmıha çakarak ortadan kaldırdı. 15Başkanlıkları ve yetkileri O’nun aracılığıyla soyup soğana çevirdi, onları apaçık sergiledi, Mesih’te yengi kazanarak onlara üstün geldi.

 

Fiziksel Değil, Ruhsal Kavram 16-23

 16Bu nedenle hiç kimse yiyecek içecek, dinsel gün, yeni ay, ya da Şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin. 17Bunlar ileride beklenenlerin gölgesinden başka bir şey değil. Somut gerçek Mesih’tir. 18Hiç kimse sizleri ödülünüzden yoksun bırakmasın. Sözde doğaüstü görmeleri öne sürerek yersiz alçalmaya, meleklere tapınmaya sürüklemesin sizi. Böyleleri kendi kafalarından doğan duygusal gösterişçilikle boş yere böbürlenir. 19Baş’a bağlılığa önem vermezler. Oysa eklemler ve bağlantılar aracılığıyla tüm Beden’e Baş’tan besin sağlanmakta, onların arasında bağlantı kurulmakta ve Beden Tanrı’nın sağladığı gelişmeyle gelişmektedir.

 20Madem Mesih’le birlikte dünyanın ilkel öğeleri karşısında öldünüz, öyleyse niçin dünyada yaşıyormuş gibi dinsel kurallar ardından gidersiniz? 21Şunu elleme, şunu ağzına koyma, buna dokunma!  22Bunların tümü kullanışla çürüyen nesnelerdir. İnsanların yönergelerine ve öğretilerine dayanan kuramlar. 23Görünüşte bunlar bilgelikle cilalanmıştır: Kişiye hoş gelen dinsellik, yersiz alçalma, bedene hesapsızca eziyet çektirme.. Ne var ki, bu şeyler bedenin iştahlarına set çekemez.

 

Yücelerdeki Diri Mesih’le Yaşamsal Bağlantı 1-4

3

Eğer Mesih’le birlikte dirildinizse, yücelerde olan değerleri arayın. Tanrı’nın sağında, Mesih’in oturduğu yerde olanları. 2Yerdekileri değil, yücelerdekileri düşünün. 3Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih’le bir arada Tanrı bağlılığında saklanmaktadır. 4Yaşamınız olan Mesih belirince, sizler de O’nunla birlikte yücelikte belireceksiniz.

 

İSTEKLENDİRME

 

Mesih İnanlısına Gerekli Genel Kurallar 5-17

 5Bu nedenle, bedeninizin salt yersel varlığa ilişkin eğilimlerini öldürün: Rasgele cinsel ilişkiyi, iğrençliği, düşük isteği, uygunsuz tutkuyu ve yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğer olan açgözlülüğü.. 6Bunlar yüzünden Tanrı’nın öfkesi [söz dinlemez insanların üzerine] iniyor. 7Bir zamanlar böyle yaşarken, siz de günlerinizi bunlarla geçiriyordunuz.

 8Şimdiyse bunların tümünü üzerinizden atın: Kızgınlığı, öfkeyi, kötülüğü, sövücülüğü, ağzınızdan çıkabilecek kirli sözleri. 9Mademki eski insanı eylemleriyle birlikte kesip attınız, gayrı birbirinize yalan söylemeyin. 10Bunun yerine bilgide yenilenen, kendisini yaratana benzeyen yeni insanı kuşandınız. 11Burada ne Yunanlı var ne Yahudi, ne sünnetli ne de sünnetsiz. Barbar, İskit, köle, özgür yok. Burada Mesih her şeydir, her şeyi kapsayandır.

 12Öyleyse Tanrı’nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler olarak, sevecenlikle dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçakgönüllülük, yumuşak huyluluk ve katlanışla kuşanın. 13Birbirinize karşı anlayışla davranın; birinin öbürüne karşı bir yakınması varsa, birbirinizi bağışlayın. Tıpkı Rab’bin sizleri bağışladığı gibi, siz de bağışlayın. 14Bunların tümü üzerine, yetkinlik yaşamının bağı olan sevgiyi kuşanın. 15Öyle ki, Mesih’in esenliği yüreklerinizde son söz sahibi olsun. Bir tek bedenin parçaları olarak bu esenliğe çağrılmış bulunuyorsunuz. Her zaman teşekkür edenler olun.

 16Mesih’in Sözü içinizde zenginlikle konut kursun. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin ve öğütleyin. Bunu mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle yapın. Yüreğiniz şükranla dolu olarak Tanrı’ya ezgi yükseltin. 17Sözle ya da eylemle her ne yaparsanız Rab İsa’nın adıyla, O’nun aracılığıyla Baba Tanrı’ya şükran sunarak yapın.

 

Mesih Bağlılarının Karşılıklı İlişkisi 3:18-4:1

 18Kadınlar, Rab bağımlılığına yaraşır tutumla kocalarınıza bağımlı olun. 19Kocalar, karılarınızı sevin ve onlara karşı sert davranmayın.

 20Çocuklar, her konuda ana babalarınızın buyruklarına uyun. Çünkü Rab’bin beğendiği tutum budur. 21Babalar, çocuklarınızı sinirlendirmeyin ki çöküntüye uğramasınlar. 22Uşaklar, her konuda dünyasal efendilerinizin buyruğuna uyun. Bunu insanların gözüne hoş görünmek için yapmayın; tersine, gönül hoşluğuyla ve Rab’be saygı göstererek yapın. 23Yaptığınız iş her ne olursa olsun, tüm yürekle, insanlar için değil Rab için iş yapar gibi çalışın. 24Mirasınıza düşen ödülü Rab’ten alacağınızı bilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab Mesih’tir. 25Haksızlık yapan kişi haksızlığının karşılığını alacak ve kayırıcılık olmayacak.

 

4

Siz, efendiler uşaklarınıza adalet ve eşitlikle davranın. Unutmayın ki göklerde sizin de efendiniz vardır.

 

Dua, Müjde, Davranış 4:2-6

 2Sürekli bağlılıkla dua edin ve şükran sunarak bunda uyanıklığınızı sürdürün. 3Bu arada bizim için de dua edin. Mesih’e ilişkin gizin bildirilmesi için Tanrı bize bir kapı açsın ve sözü yayalım. Cezaevinde yatmamın nedeni budur. 4Sözü nasıl bildirmem gerekiyorsa, öyle açıklayabilmem için dua edin.

 5İnançları sizinki gibi olmayanlara karşı bilgece davranın. Elinizdeki vakti en yararlı biçimde değerlendirin. 6Sözünüz her zaman cana can katar nitelikte, özellikle tuzla tatlandırılmış olsun [c] ; öyle ki, herkesi nasıl yanıtlamanız gerektiğini bilesiniz.

 

Selam ve Vedalaşma 7-18

 7Benimle ilgili olayların tümünü sevgili kardeşim Tihikos –Rab bağlılığında güvenilir hizmet görücü ve hizmet arkadaşımız– sizlere bildirecektir. 8Bizimle ilgili olayları bilesiniz ve yüreklerinizi desteklesin diye onu aranıza gönderdim. 9Ayrıca sizden biri olan güvenilir sevgili kardeş Onisimos da onunla birlikte geliyor. Onlar burada* geçen olayların tümünü size bildirecekler.

 10Cezaevi arkadaşım Aristarhos sizlere selamlarını iletir. Onunla birlikte Barnabas’ın yeğeni Markos da selam eder. (Ona ilişkin bilgi almış bulunuyorsunuz. Yanınıza geldiğinde kendisini kabul edesiniz.) 11Yustos diye tanınan İsus da selam gönderir. Yahudi soyundan sadece bu üç inanlı Tanrı hükümranlığı için benimle iş ortaklığı yapmaktadır. Bunlar bana avuntu kaynağı oldu.   12İçinizden biri olan Epafras –Mesih İsa’nın uşağı– sizlere selamlarını iletir. Yetkin kalasınız ve Tanrı’nın her isteğinde sarsılmaz güvenle durasınız diye her zaman dualarında sizler için çabalamaktadır. 13Kendisine ilişkin tanıklıkta bulunurum ki, sizler için*, Laodikya’da ve Hierapolis’te bulunanlar için canla başla çalışmaktadır. 14Sevgili doktor Luka’yla Dimas sizlere selamlarını iletir.

 15Laodikya’daki kardeşlere, Nimfa’ya [d] ve evindeki kilise topluluğuna selamlarımı iletin. 16Bu mektup aranızda okunduktan sonra, Laodikya’daki kilise topluluğunun da onu okumasına önem verin. Bunun yanı sıra sizler de Laodikya’dan verilecek mektubu okuyun. 17Arhippos’a şunu iletin: Rab bağlılığında aldığın hizmeti gerektiği biçimde yerine getirmeye dikkat edesin.

 18Ben Pavlos, elimle yazarak selam ederim. Cezaevinde bulunduğumu unutmayın. Kayra sizinle olsun.[a] Grekçe’de ikon.

[b] Kolose’nin komşu kentindeki inanlılar topluluğu (Bakınız, 1:2).

2:3 Yeşaya 45:3; Süleyman’ın Özdeyişleri 2:3,4.

 2:22 Yeşaya 29:13  3:1 Mezmur 110:1

[c] Bakınız, Markos 9:50

3:10 Yaratılış 1:27

[d] Nimfa Mesih bağlısı bir kadının adıdır.


© Copyright incilturk.Com