incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

İNCİL

(SEVİNÇ GETİRİCİ HABER)

İNCİL’İN YUNANCA ASLINDAN
ÇAĞDAŞ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİSİ

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Matta
Markos
Luka
Yuhanna
Habercilerin İşleri
Romalılara Mektup
Korintoslulara I. Mektup
Korintoslulara II. Mektup
Galatyalılara Mektup
Efesoslulara Mektup
Filippililere Mektup
Koloselilere Mektup
Selaniklilere I. Mektup
Selaniklilere II. Mektup
Timoteos’a I. Mektup
Timoteos’a II. Mektup
Titos’a Mektup
Filimon’a Mektup
İbranilere Mektup
Yakup’un Mektubu
Petros’un I. Mektubu
Petros’un II. Mektubu
Yuhanna’nın I. Mektubu
Yuhanna’nın II. Mektubu
Yuhanna’nın III. Mektubu
Yahuda’nın Mektubu
Vahiy
Açıklamalar


İNCİL
(SEVİNÇ GETİRİCİ HABER)

ÖNSÖZ
Kutsal Kitap’ın Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma diye bilinen iki kesimi vardır. Tanrı’nın insanlıkla ilişkisi ve bağlantısı antlaşmaya dayanır. Antlaşma iki tarafın anlaşması değil, doğrudan doğruya Tanrı’nın ilgisinden ve iyiliğinden kaynaklanan, Tanrı’ca saptanan bağlantıdır. İnsanlığa sevgiyle yaklaşan Tanrı’nın kayra antlaşması evrensel ve koşulsuzdur. İnsan ona hiçbir katkıda bulunamaz, ondan bir şey çıkaramaz. Yaklaşım tek yanlıdır, Tanrı’dandır. Tüm çağları ve sonsuzu kapsar.

Tanrı’nın önceki çağlardan, özellikle Musa aracılığıyla açıkladığı ve İsrailoğulları’yla kurduğu ilişki Eski Antlaşma’dır. Yalnız İsrailoğulları’nı değil, tüm insanlığı kapsayan ilişkisi ise Yeni Antlaşma’dır. Yeni Antlaşma’nın Eski Antlaşma’yla ilişkisi, atalara verilen vaadin Tanrı’ca bütünlenmesidir.

Tanrı esinlemesiyle peygamberlerin Eski Antlaşma’yı kaleme alması yaklaşık bin yıl sürmüştür. Yine Tanrı esinlemesiyle yazarların Yeni Antlaşma’yı kaleme alması ise yüz yılı kapsar. Halk dilinde İNCİL diye bilinen Yeni Antlaşma’ya aslında EVANGELİYON denir. Öz anlamı SEVİNÇ GETİRİCİ HABER’dir. Kutsal Kitap’ın Yeni Antlaşma kesimi yirmi yedi ayrı yazıdan oluşur. Bunlar dört genel konuya değinerek sürekli bir bütünü oluşturur:

1. İsa’nın yaşamı Matta, Markos, Luka, Yuhanna adında dört yazar tarafından kaleme alındı. Yazarlar hem olaylara doğrudan doğruya tanık oldu, hem de görenlerden gerekli bilgileri topladı. İsa’dan sonra 150 yılına girmeden önce bu yazılar bir bütün olarak yayımlanmaktaydı.
2. Habercilerin İşleri, ilk sırada bulunan yazılar gibi, tarihsel konuları ele alır. Luka’nın yazdığı bu parça, dirilip göklere yükselen İsa Mesih’in inanlılarına Kutsal Ruh’unu göndermesiyle başlar. Bu yazı inanlılar topluluğunun oluşması ve gelişmesiyle ilgili olayları içerir.
3. Habercilerin yazdığı yirmi bir mektubun tümü İsa Mesih’in dirilmişlikteki kişiliğini ve bununla ilgili öğretiyi kapsar. Haberci Pavlos bunların on üçünü belli yerlerdeki topluluklara ve kişilere yazmıştır. Geriye kalan sekiz mektup birçok yere dağılmış bulunan inanlılara yöneltilmiştir. Her mektubun ana konusu güncel, tanrısal konularla ilgilidir. Tanrı günahlıyı kayrayla arıtan egemen, kutsal Kişi’dir. Günahlının doğal yapısı Tanrı’nın öz varlığıyla çelişkidedir. Yaşamdaki günah Tanrı’yı acındıran belirgin eylemdir.
4. Vahiy yazısının ana konusu eskatologya (son olaylar bilgisi) ile ilgilidir. İsa Mesih’in yeniden gelişine değinen peygamberlik bildirisidir.

Kutsal Kitap’ta açıklanan Egemen Tanrı kendisini kutsallıkla ve güçlü eylemlerle gösterir. Eski Antlaşma’da göz kamaştırıcı eylemlerini kanıtlayan Tanrı, Yeni Antlaşma’da daha da güçlü sonuçlamaları Mesih’in kişiliğinde belgeledi. Bu kişi peygamberlerin tek ağızdan gelişini bildirdikleri İsa Mesih’tir. İbrahim’in, Davut’un soyundan gelen İsa, yol açıcı niteliğinde gönderilen Yahya tarafından herkese tanıtıldı, yüceliğini güçlü işlerle açıkladı. Din adamlarının ve egemen Romalılar’ın düzeniyle çarmıha çakıldı. Orada öldü, sonra gömüldü, üçüncü gün dirildi ve kırk gün geçince göklere yükseldi. Tanrı’ca kararlaştırılan bu olgu insanlığa kurtuluş, Yaratan’la barış ve sonsuz paydaşlık bildirisi olarak yayıldı.

Bu yirmi yedi yazı ilkin eski Yunan’ın halk dilinde yazıldı, ikinci yüzyılın ortalarında ruhsal topluluklarca kullanılmaya başlandı. 200 yılı dolaylarında çeşitli dillere çevrilmeye başlandı. Böylece başka başka topluluklar onu kendi dilinde okuyabildi.

Orta Asya’daki Türk dillerine çevrilen bir iki parça çok gerilere gider. Türkçe’ye ilk çeviri Sultan IV. Mehmet’in baştercümanı Ali Bey tarafından yapıldı. Bu çeviri 1666 yılında bütünlendi. Şimdi Hollanda’da Leyden Üniversitesi kitaplığındadır. Bu çeviriye dayanan ilk Türkçe Yeni Antlaşma 1819’da 5000 baskı olarak basıldı. Tüm Kutsal Kitap ise 1827’de yayımlandı.

Elinizdeki çağdaş Türkçe çevirisinden önceki baskı, genellikle öbür çevirilere dayanarak 1941’de yayımlanmıştır. Önümüzdeki çeviri Yunanca aslından yapılmıştır ve önceki çevirilerin dil biçimini izlemeyen bir çalışmadır. Birinci baskı 1988’de Kitabı Mukaddes Şirketi tarafından basılmıştır. Elinizdeki baskı onun üzerinde baştan başa gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler uygulanmıştır..

KİTAP’IN KULLANILIŞI:
Bu kitabı bilinçli olarak kullanmanıza yardımcı açıklamaların dikkate alınmasını öneririz.

Yeni Antlaşma’yı oluşturan yirmi yedi yazının her biri Önsöz’le tanıtılıyor. Bunlar o yazıyla ilgili genel bilgiyi içermektedir. İncil parçaları bölümlere ve ayetlere ayrılmıştır.

Sayfa altındaki dipnotlar orada Eski Antlaşma’dan gelen bir alıntı bulunduğunu ve bunun nereden aktarıldığını anlatmaktadır. Örneğin, Matta 1:23 Eski Antlaşma’da Yeşaya 7:14’teki peygamberlik bildirisinden alıntıdır. Bunlar genellikle tırnak içinde gösterilmektedir. Yine, Matta 2:6 Mika 5:1-3’ten alıntıdır. Yeni Antlaşma’nın yaklaşık yüzde onu Eski Antlaşma’dan alıntıdır.

Parçalarda içerilen konular birer başlıkla gösteriliyor. Örneğin, Matta 8:23-27’de İsa Fırtınayı Durduruyor. Alttaki açıklamaysa bu olayın Markos 4:35-41; Luka 8:22-25’te de konu edilmesiyle ilgilidir. Bir de genel başlıklar vardır. Bunlar büyük harflerle gösteriliyor: İSA’NIN DOĞUMU VE ÇOCUKLUK ÇAĞI gibi.

Ayrıca dipnotlar a, b, c harfleriyle gösterilmiştir. Bunlardan başka belirli konularda gereken geniş açıklamalar yapılmıştır; Matta 2:1’de Kral Herodes’le ilgili açıklama gibi. Yıldız işaretiyle gösterilen bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi için kitabın sonundaki AÇIKLAMALAR’a başvurarak, örneğin Matta 2:1’e bakabilirsiniz. Böylece, pek çok konuda geniş bilgi sunulduğunu göreceksiniz.

Kitapta birkaç haritaya rastlayacaksınız. Örneğin, HABERCİLERİN İŞLERİ’ndeki dört harita o bölümün daha iyi izlenmesine yardımcı olacaktır. Vahiy’deki ve kitabın sonundaki haritalar da bu amaçla konulmuştur. Bu yardımcı açıklamalar kitabı kolaylıkla anlamanıza katkıda bulunur. Tanrı esiniyle gelen, seçkin yazarlarca kaleme alınan İncil’i okurken size tanrısal kavram dileğinde bulunuruz.

© Copyright incilturk.Com