incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

PETROS’UN I. MEKTUBU

(Sınanmalarda Üstünlük)

 

Önsöz

Öğrenci Petros’un ilerlemiş yaşta Tanrı esinlemesiyle Roma’dan yazdığı bu mektup, Anadolu’daki dağınık inanlıların tümüne yöneltilmiştir (5:13; 1:1,2). Petros bu mektupla kardeşleri desteklemeyi (Luka 22:32) ve Rab’bin sürüsünü gütmeyi amaçlar (Yuhanna 21:15-17). Genel konu işkenceler ortasında parlayan yengiyle ilgilidir. İşkence çeken İsa Mesih yetkin örneğimizdir (4:1). İşkence konusu mektupta yaklaşık on beş kez geçmekte. Mesih bağlısının gücü ve desteği diri imanıdır; kıvancı ise sevgisi ve yengisidir (1:5-8). Tanrı’nın inanlılara ilişkin tasarısı peygamberleri, hatta melekleri bile imrendirir (1:10-12).

 

İnanlının yaşamı bu kurtuluş ilişkisinde belirmeli (1:13-25; 2:18). Tanrı’yı yücelterek açıklanmalı (2:9-17). İnsan ilişkilerinin bütünü Mesih’in örnek tutumundan etkilenmeli (2:18-3:1-12). İşkenceler Mesih’in çektiği işkencelerle uygunlukta olmalı (3:13-19), tanrısal ziyaret gününün yakınlığına tanıklık etmeli (2:12).

 

Mektupta Mesih’in kişiliğiyle ilgili yüreklendirici özellikler inanlıya cesarettir. Mesih umut kaynağıdır (1:3), kurban olarak sunulan Kuzu’dur (1:19), Köşe Taşı’dır (2:6), örneğimizdir (2:21). İşkenceleri büyük yüreklilikle karşılayandır O (2:23), günahlarımızı taşıyandır (2:24), canın Çobanı’dır (2:25), yücelenen Rab’tir (3:22). Mektup şu başlıklar altında özetlenebilir:

I.                  Görkemli kurtuluş 1:1-21

II.               Kurtulanın çarpıcı yaşamı 1:22-2:8

III.            Kurtulanın görevleri 2:9-3:13

IV.             Yoğun acılarda dayanak 3:14-4:19

V.                Uyarı ve isteklendirme 5. bölüm

 

Başlangıç ve Selam 1,2

1

İsa Mesih’in habercisi Petros’tan, her yere –Pontos’a, Galatya’ya, Kapadokya’ya, Asya’ya, Bitinya’ya– dağılmış olan seçkin göçmenlere. 2Babamız Tanrı’nın öncebilimi uyarınca Ruh’un kutsamasıyla, İsa Mesih’in buyruğuna uymak ve O’nun kanı üzerinize serpilmek için* seçilmiş olan sizlere kayra ve esenlik çoğalsın.

 

İmanın Sınanması - Geleceğin Güvencesi 3-12

 3Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası kutlu olsun. Sınırsız acıması uyarınca yeniden doğmamızı sağladı; İsa Mesih’in ölüler arasından dirilişiyle bizleri canlı umuda atadı; 4göklerde sizin için saklanan bozulmaz, yozlaşmaz, solmaz mirasa kavuşturdu.

 5Çağın sonunda açıklanmaya hazır kurtuluş için, Tanrı’nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktasınız. 6Bundan kıvanç duyasınız. Gerçi şimdi çeşitli sınanmalarla bir süre üzüntü çekmeniz gerekiyor. 7Bunlar imanınızın sınavdan geçmesi içindir. Yok olucu bir nesne olmasına karşın, altın bile ateşle sınanır. Altından daha değerli olan imanınız, İsa Mesih’in açıklanışında övünçle, yücelikle, onurla belirsin.

 8Kendisini görmemişken seviyorsunuz. Şu anda O’nu görmediğiniz halde iman ediyorsunuz. Sözle anlatılamayan bir sevinçle ve yücelikle kıvanç duyuyorsunuz. 9İmanınızın sonucunu, canlarınızın kurtuluşunu alıyorsunuz.

 10Sizlere sağlanan kayraya ilişkin bildiride bulunan peygamberler kurtuluş konusunda araştırıp soruşturdular. 11Kendilerinde bulunan ve önceden tanıklık eden Mesih Ruhu’nun kimi ya da hangi çağı belirttiğini, Mesih’in çekeceği işkenceleri ve bu işkenceler ardından gelecek yüceliği araştırdılar. 12Bu konularda kendilerine değil, sizlere hizmet sundukları onlara açıklandı. Bunlar gökten gönderilen Kutsal Ruh aracılığıyla Sevinç Getirici Haber’i yayanlarca şimdiki dönemde sizlere bildirildi. Melekler bunlara yaklaşıp bakmayı özlerler.

 

Kutsal Olun 13-21

 13Bu nedenle, aklınızın anlayış yeteneğini sıkı tutun ve ayık durun. Tüm umudunuzu İsa Mesih’in açıklanışında size gelecek kayraya bağlayın. 14Buyruğa uyan çocuklara benzer olun, geçmiş günlerdeki bilgisizlik tutkularının kalıbında biçimlenmeyin. 15Tam tersine, sizleri çağıran kutsal olduğu gibi, siz de yaşayışınızın her ayrıntısında kutsal olun. 16Çünkü Kitap’ta şöyle yazılmıştır:

 “Kutsal olacaksınız, çünkü ben kutsalım.”

 17Herkesi işine göre, kayırıcılık gözetmeksizin yargılayan Tanrı’yı Baba diye anıyorsanız, buradaki göçmenlik sürenizde O’nun korkusuyla yaşayın. 18Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan, yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. 19Tersine, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih’in değerli kanıyla kurtuldunuz. 20O, dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti, ama çağların sonunda sizin yararınıza açıklandı. 21Sizler Mesih aracılığıyla Tanrı bağlılarısınız. Tanrı O’nu ölüler arasından diriltti ve kendisine yücelik verdi. Onun için, imanınız umudunuz Tanrı’dadır.

 

Tanrı’ya Bağlılığınızı Yeni Yaşamınızla Kanıtlayın 22-25

 22Gerçeğe boyun eğerek canlarınızı suçtan arıttınız, kendinizi ikiyüzlülükten arınmış kardeşlik sevgisine verdiniz. Birbirinizi yürekten ve içten sevesiniz. 23Tanrı’nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz.

   24Çünkü,

 “Her canlı varlık tıpkı ot gibidir

 Ve tüm yüceliği otun çiçeği gibidir.

 Ot kurur, çiçeği yere düşer.

   25Ama Rab’bin Sözü sonsuz çağlar boyunca kalır.”

 Bu söz sizlere müjdelenen Sevinç Getirici Haber’dir.

 

Yetkinizi Değerlendirin 1-12

2

Öyleyse her tür kötülüğü, düzenbazlığı, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı, çekiştirmeyi üzerinizden atın. 2Yeni doğmuş bebeklere benzer durumda sağduyuyla uyumlu, katkısız sütü özleyin. Öyle ki, bununla kurtuluşta gelişesiniz.

  3“Çünkü Rab’bin iyi yürekliliğini tattınız.”

  4O’na gelin. İnsanlarca yadsınan ama Tanrı yanında ‘seçilmiş, diri, değerli Taş’a.’ 5Sizler de diri taşlar gibi ruhsal konutu oluşturun. Kutsal rahiplik yapısı olarak yükselin. Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla ruhsal, kıvanç verici sunular getirmeniz gerekir. 6Çünkü Kutsal Kitap şunu içerir:

 “İşte Sion’da Köşe Taşım’ı dikiyorum;

 Seçkin, değerli..

 O’na iman eden hiçbir vakit utandırılmayacak.”

  7İman eden sizler için bu Taş değerlidir. Ama iman etmeyenler için ‘yapıcıların kaldırıp attığı Taş’tır. Oysa baş köşeye konulan Taş olmuştur O. 8Sendeleme Taşı, sürçtürüp düşüren Kaya oldu. Söze iman etmeyenler O’nda sendeler.’ Nasıl ki onlar buna atanmıştır.

 9Ama siz ‘seçilmiş kuşaksınız, soylu rahiplik, kutsal ulus, gözbebeği sayılan halk [a] ..’ Tanrı sizleri karanlıktan şaşırtıcı ışığına çağırmış bulunuyor. Öyle ki, O’nun erdemli işlerini ilan edesiniz. 10Bir zamanlar ‘Halk’ değildiniz, ama şimdi ‘Tanrı’nın Halkı’sınız; bir zamanlar ‘acınılmayanlar’dınız, şimdi ise ‘acınılanlar’sınız.

 11Sevgili kardeşlerim, sizleri öğütlerim: Cana karşı savaşan bedenin tutkularından, uyruksuzlar ve göçmenler olarak uzak durasınız.

 12Uluslar arasında yararlı yaşayışınızla beliresiniz. Öyle ki, sizleri kötülük yapıyor diye yerenler, yararlı işlerinize bakarak tanrısal ziyaret gününde Tanrı’yı yüceltsin.

 

Başta Bulunanlara Bağımlılık 13-17

 13Rab saygısı adına, insanlar tarafından oluşmuş her kurula bağımlı olun: Başta bulunan kişi olması nedeniyle devlet yöneticisine, 14suçluları adalet karşısına çıkarmak ve iyilik yapanları övmek için onun tarafından görevlendirilen yetkililer olmaları nedeniyle valilere. 15Çünkü Tanrı’nın isteği şudur: Akılsız kişilerin bilgisizliğini iyilik yaparak susturun. 16Özgür kişiler gibi yaşayın. Özgürlüğü kötülük örtüsüne dönüştürmeyin. Bunun yerine Tanrı uşakları gibi davranın. 17Herkese değer verin. Kardeşlik birliğini sevin. ‘Tanrı’dan korkun. Devletin başında olana onur  sunun.’

 

Başkaları İçin Çalışanların Sorumluluğu 18-25

 18Başkaların yanında çalışanlar! Bağlı bulunduğunuz iş sahiplerine kesin saygıyla bağımlı olun; sadece eliaçıklara ve iyi yüreklilere değil, suratsızlara da. 19Çünkü Tanrı’ya bilinçli bağlılığı yüzünden haksız yere işkence çekerek üzüntüye düşen, Tanrı tarafından onaylanır. 20Yaptığınız kötülük yüzünden dayak yer ve bunu sabırla karşılarsanız, bu işten ne övüncünüz olabilir? Oysa iyilik yapmanıza karşın işkence çekip bunu sabırla karşılarsanız, bu Tanrı katında onaylanır.

 21Böyle bir yaşama çağrıldınız. Çünkü Mesih de sizin için işkence çekti. İzinden gidesiniz diye sizlere bir örnek bıraktı. 22O hiç günah işlemedi, ne de aldatıcı bir laf çıktı ağzından. 23Ne yerilirken yerdi, ne de işkence çekerken gözdağı verdi. Tersine, hakça yargılayanın eline bıraktı kendisini. 24Haç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı. Öyle ki, günah yönünden ölüp doğruluğa bağlılıkta yaşayalım. O’nun ‘yaraları ile siz iyi oldunuz. 25Çünkü koyunlar gibi yolu şaşırmıştınız.’ Ama şimdi canlarınızın çobanına ve gözeticisine döndünüz.

 

Evliler İçin 1-7

3

Bunun gibi kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, bazıları Kutsal Söz’e iman etmese bile, karılarının yaşayışından etkilenerek söze gerek kalmaksızın kazanılsınlar. 2Kocalarınız saygıyla beliren suçsuz yaşayışınıza bakarak etkilensinler. 3Çekiciliğiniz dıştan olmasın: En son saç modasıyla bezenmek, altınlarla süslü püslü görünmek ya da çarpıcı giysilere bürünmek.. 4Tersine, içeride saklı kişilikle ilgili, bozulmayan yumuşak huy ve dingin ruhla belirsin. Tanrı katında bunun değeri yüksektir. 5Önceki dönemde umutları Tanrı’da olan kutsal kadınlar da kendilerini böyle donatırdı. Onların bağımlılıkları kocalarınaydı. 6Örneğin Sarah İbrahim’e ‘efendi’ diyerek onun buyruğuna uydu. Sizler onun kızlarısınız. Yeter ki, iyilik yapasınız ve hiçbir yılgının etkisiyle korkuya kapılmayasınız.

 7Bunun gibi siz kocalar da karılarınızla birlikte geçirdiğiniz yaşamı bilgiyle, kendinizden daha güçsüz cinsten olanlara davranırcasına sürdürün. Ayrıca, yaşam kayrasının ortak mirasçıları olarak onlara değer verin. Öyle ki dualarınız engelle karşılaşmasın.

 

İyilikle Davranın, Kötülüğü Kötülükle Denklemeyin 8-12

 8Özetle, düşünceniz uyumlu olsun, birbirinizin sıkıntısını paylaşın, kardeşleri sevin, sevecen ve alçakgönüllü olun. 9Kötülüğü kötülükle, yergiyi yergiyle ödemeyin. Tersine, kutluluk dileyin. Çünkü kutluluk mirasını almak için çağrıldınız. 10Bu nedenle,

 “Yaşamı sevmekle ilgilenen

 ve parlak günler görmek isteyen,

 dilini kötülükten sakınsın;

 dudaklarını da aldatıcı sözler söylemekten..

   11Kötülükten kaçınsın, iyilik yapsın;

 barışı arasın ve kovalasın.

   12Çünkü Rab’bin gözleri doğru kişilerin üzerindedir,

 kulakları da onların dileklerinde.

 Ama Rab’bin yüzü kötülük yapanlara karşıdır.”

 

Mesih Baskıya Uğrayanlara Örnektir 13-22

 13Eğer iyiliği içtenlikle kovalıyorsanız, size karşı kaba kuvvet kullanacak kim var? 14Doğruluk yolunda işkence çekiyorsanız mutlusunuz. ‘Onların gözdağı vermesinden ne korkun, ne de dehşete düşün.’ 15Tam tersine, Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde yüceltin. İçinizdeki umut konusunda sizlerden hesap soran herkese her zaman savunuda bulunmaya hazır olun.

 16Ancak bunu yumuşak huylulukla ve saygıyla yapın. Vicdanınız temiz olsun ki, Mesih bağlılığındaki iyi yaşayışınızı kötüleyenler söylediklerinden ar etsin. 17Eğer Tanrı’nın isteği bu ise, iyilikten ötürü işkence çekmek kötülükten ötürü işkence çekmekten kat kat yararlıdır.

 18Çünkü Mesih de bizleri Tanrı’ya kavuştursun diye günahlara karşı bir kez öldü. Doğru kişi doğru olmayanlar için öldü. Bedence öldürüldü ama, ruhça kendisine yaşam sağlandı. 19Bu ruhun etkisiyle gidip tutuklu ruhlara sözü yaydı. 20Bunlar bir zamanlar söz dinlemezlik edenlerdi. Nuh’un günlerinde gemi kurulmaktayken, Tanrı’nın katlanışı bekledikçe bekledi. O gemide sudan kurtulanların sayısı az oldu: Topu topu sekiz kişi. 21Bunun simgesel karşılığı olan vaftiz bugün sizleri kurtarıyor. Vaftiz bedenin kirini gidermek değil, Tanrı’ya temiz vicdan sunmaktır. Bu, İsa Mesih’in dirilmesiyle sağlandı.

 22O göğe yükselmiştir ve Tanrı’nın sağındadır. Melekleri, yetkileri ve evrenin güçlerini kendisine bağımlı kılmıştır.

 

Günahtan Ayrılın 1-6

4

Mesih bedence işkence çektiğine göre, sizler de aynı düşünceyle donatılın. Çünkü bedence işkence çeken, günahla ilişkisini kesmiştir. 2Öyle ki, bundan sonra bedende geriye kalan vaktini insanlara özgü tutkulara bağlılıkla değil, Tanrı isteği uyarınca geçirsin. 3Çünkü ulusların doğru sandığı eylemlere verilerek ömür tüketmeniz gayrı yetti. Soysuzlukla, tutkularla, içkiye düşkünlükle, içkili-gürültülü eğlence alemleriyle, akşamcılıkla, yasayı hiçe sayan yalancı tanrılara tapıcılıkla yaşamaya yeterinden fazla vakit ayırdınız.

 4Bu tür aşağılık gidişte kendilerine canla başla yol arkadaşı olmamanızı yadırgıyor ve sizlere sövüyorlar. 5Ne var ki, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olana hesap verecekler. 6Sevinç Getirici Haber bu nedenle ölülere de müjdelendi. Öyle ki, bedence insan gibi yargılansınlar, öte yandan ruhça Tanrı gibi yaşasınlar.

 

Sonun Yaklaştığı Dönemdeki Tutumunuz 7-11

 7Her şeyin sonu yakındır; bu nedenle, tutkuları yenerek ve ayık durarak dualara verilesiniz. 8Özellikle birbirinizi içtenlikle sevin. Çünkü sevgi sayısız günahı örter. 9Mırıldanmaksızın birbirinize konukseverlik gösterin. 10Her biriniz almış olduğunuz ruhsal bağış kapsamında Tanrı’ca sağlanan çeşit çeşit kayranın iyi yöneticileri olun, birbirinize hizmet sunun. 11Konuşan, Tanrı bildirileri uyarınca konuşsun. Hizmet sunan, Tanrı’nın sağladığı yeteneğe göre hizmet sunsun. Böylece Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Yücelik ve güçlü egemenlik çağlar çağı O’nundur. Amin.

 

Saldırılar Önünde Tutumunuz 12-19

 12Sevgili kardeşlerim, sınanasınız diye üzerinize gelen ve ateşten geçirircesine sizleri eriten çileleri hiç olamayacak bir gelişim sırasındanmış gibi yadırgamayın. 13Tam tersine, Mesih’in çektiği işkencelere paydaş olduğunuz için sevinin. Öyle ki, O’nun yüceliği açıklandığında kıvanç bulup sevinesiniz. 14Eğer Mesih adına bağlılık yüzünden aşağılanırsanız mutlusunuz. Çünkü yüceliğin Ruhu –Tanrı’nın öz Ruhu– üzerinizde dinleniyor. 15Ama sakın sizlerden biri adam öldürmekten, hırsızlık etmekten, kötülük yapmaktan, başkalarının işine burnunu sokmaktan işkenceye düşmesin.

 16Öte yandan, Mesih inanlısı [b] olduğu için işkenceye düşen, bundan hiç utanç duymasın; tersine, bu Ad’a bağlılıkla Tanrı’yı yüceltsin. 17Çünkü yargının başlama vakti geldi. İlk yargılanacaklar Tanrı’nın halkıdır. Eğer yargı ilkin bizlerden başlayacaksa, Tanrı’nın Sevinç Getirici Haberi’ne boyun eğmeyenlerin sonu nice olur?

 18Eğer ‘doğru kişi güçlükle kurtuluyorsa, tanrısaymazın, günahlı bireyin durumu ne olacak?’ 19Öyleyse, Tanrı isteği uyarınca işkenceye düşenler, erdemli iş uyarınca canlarını kendisine güvenilir Yaratan’ın ellerine bıraksın.

 

Ruhsal Yöneticilere Öğüt 1-4

5

Ben ki Mesih’in çektiği işkencelerin bir tanığı, ileride açıklanacak olan yüceliğin paydaşı ve İhtiyarlar’dan biriyim, aranızdaki İhtiyarlar’a öğütlerim: 2Bakımınız altındaki Tanrı sürüsüne çobanlık edin. Bunu zorunluluk nedeniyle değil, Tanrı’nın karşısında canı gönülden yapın. Paracanlılıktan etkilenmeyin. Bunun yerine, hizmete içtenlikle sarılın. 3Yönetiminize verilenlere egemen kesilmeyin, tersine sürüye örnek olun. 4Baş Çoban belirdiğinde hiç solmayan yücelik tacını alacaksınız.

Alçakgönüllü Olun 5-7

 5Bunun gibi yaşça gençler, İhtiyarlar’a bağımlı olun. Hepiniz birbiriniz doğrultusunda alçakgönüllülükle kuşanın. Çünkü ‘Tanrı büyüklenenlere karşı çıkar, alçakgönüllülere ise kayra sağlar.’ 6Öyleyse vakti gelince sizleri yüceltmesi için, Tanrı’nın güçlü eli altında kendinizi alçaltın. 7Tüm kaygınızı O’na bırakın, çünkü O sizi düşünür.

 

Gerçek Tanrı’dandır; Şeytana Direnin 8-14

 8Ayık durun, uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi dolaşarak, yutabileceği birini arıyor. 9Ona karşı direnin, imanda sapasağlam durun. Bilin ki, yeryüzündeki kardeşleriniz de aynı işkencelere uğruyor. 10Tüm kayranın kendisinden kaynaklandığı Tanrı, Mesih İsa bağlılığında sizleri sonsuz çağları kapsayan yüceliğine çağırmıştır. Bir süre işkence çektikten sonra Tanrı sizleri doğruluğa eriştirecek, destekleyecek, güçlendirecek ve sağlam temele koyacak. 11Güçlü egemenlik çağlar çağı O’nundur. Amin.

 12Kanışıma göre, güvenilir bir kardeş olan Silvanos aracılığıyla sizlere kısaca yazdım. Size öğütte bulunuyorum ve tanıklık ediyorum ki, Tanrı’nın gerçek kayrasıdır bu. Onda durasınız.

 13Sizin gibi seçilmiş olan Babil’deki kız kardeşiniz [c] selam eder. Oğlum Markos da sizleri selamlar. 14Sevgi öpüşüyle birbirinizi selamlayın.

 Mesih bağlılığında hepinize esenlik olsun.[a] Mesih bağlılığında her inanlı ‘Tanrı Halkı’ sayılır (Bakınız, Matta 1:21)

[b] Hıristiyan

[c] Kardeş kilise topluluğunu Petros böyle adlandırıyor.


© Copyright incilturk.Com