incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Incil - Sevinc Getirici Haber

Incil
Thomas Cosmades Cevirisi


 

TİTOS’A MEKTUP

(Genç Öğütçünün Yükümlülükleri)

 

Önsöz

Haberci Pavlos’un Tanrı esinlemesiyle genç öğütçü Titos’a yazdığı bu mektup, Girit’te kilise topluluğuna yönetici atanan bir çalışma arkadaşına gönderiliyor (1:5). Bu genç, Pavlos’un iş arkadaşlarındandır (II.Korintoslulara Mektup 2:13; 7:6,13; 8:23), her bakımdan güvenilir, özverisiyle tanınan bir hizmet sunucudur (2:12-18; 8:16-18). Pavlos’un ikinci Roma tutukluluğu sırasında adı geçmekte (II.Timoteos’a Mektup 4:10). I. ve II. Timoteos mektupları arasında belirli bir tarihte yazılan bu mektup Dalmaçya kıyılarında Nikopolis’te kaleme alınmıştır. Pavlos bu mektupta Titos’u yanına çağırıyor. Pavlos bir Yahudi, Titos ise uluslardan gelme bir inanlıdır (Galatyalılara Mektup 2:3). Mesih’e ortak imanları bu iki kişi arasında sağlam bir bağ oluşturmuş (1:4), onları Tanrı tarafından beğenilir emek arkadaşları kılmış (II.Korintoslulara Mektup 8:6,16,17).

 

Mektuptan anlaşıldığı gibi, Pavlos Titos’la birlikte Girit’e gitmiş. Girit’teki kilise topluluklarına İhtiyarlar ataması için onu orada bırakmış. (Yeni kurulan kilise topluluklarına İhtiyarlar atamaya ilişkin bakınız, Habercilerin İşleri 14:23.)

 

Pavlos genç öğütçü Titos’a, atanacak kişilerin (bunlar İhtiyarlar, Gözeticiler, Hizmet Görücüler diye bilinir) özel yaşamını ve bu yaşamın sağlıklı ayrıntılarını dikkatle anımsatıyor (1:6-9). Aynı konuyla ilgili olarak, Pavlos’un öbür genç öğütçü Timoteos’a yazdıklarına bakınız (I.Timoteos Mektup 3:1-15; II.Timoteos Mektup 2:24,25). Pavlos’a diri sözünü açıklayan Tanrı Kutsal Söz’ün kimlerce ve nasıl yayılması gerektiğini belirtiyor (II.Timoteos Mektup 2:2).

 

Başlangıç ve Selam 1-4

1

Tanrı’nın uşağı, İsa Mesih’in habercisi Pavlos’tan: Tanrı tarafından seçilenleri tanrısayarlığın gerektirdiği imana ve gerçeği bilme aşamasına eriştirmek için çağrıldım. 2Bunlar sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Hiç yalan söylemeyen Tanrı sonsuz yaşamı başlangıcı olmayan çağlar öncesinden vaat etti. 3Ve özel zamanda bildirinin yayılmasıyla sözünü açıkladı. Kurtarıcımız Tanrı’nın buyruğu uyarınca bana bu bildiriyi yayma hizmeti güvenç kapsamında verildi.

 4Titos’a –ortak olduğumuz iman ilişkisinde öz çocuğuma– Baba Tanrı’dan ve kurtarıcımız Mesih İsa’dan kayra ve esenlik olsun.

 

Tanrı Hizmetine Atananların Görünümü 5-9

 5Eksikleri düzene sokman ve sana verdiğim yönerge uyarınca her kentte İhtiyarlar ataman için seni Girit’te bıraktım. 6Ancak atayacağın İhtiyar kusursuz biri, tek kadının kocası olmalı; aşağılık tutumla suçlanmayan ya da başkaldırmayan inanlı çocuklar babası olsun. 7Çünkü Tanrı işlerinin yöneticisi niteliğinde, gözeticinin [a] kusursuz olması gerekir. Kendisini öne sürmemeli, kanı başına sıçramamalı, içkiye düşkün olmamalı, kaba kuvvetten kaçınmalı, paracanlılıktan ırak durmalı. 8Bunların tersine konuksever, iyiliksever, ağırbaşlı, adaletli, kutsal, tutkularını yenebilen, 9öğretinin güvenilir sözüne candan sarılan biri olmalı. Öyle ki, hem sağlıklı öğretide yüreklendirme yeteneği olsun, hem de karşı çıkanların savlarını çürütebilsin.

 

Düzmece İnanlılardan Kendini Koru 10-16

 10Bilesin ki başkaldıranlar, boş yere çene yoranlar, kandırıcılar pek çoktur. Bunlar özellikle Yahudiler arasındadır. 11Ağızlarının payı verilmeli. Çünkü paracanlılıktan esinlenerek yaraşık olmayanları öğretiyorlar, aileleri hepten altüst ediyorlar. 12İçlerinden biri, kendi peygamberleri [b] şöyle demiştir:

 “Giritliler her zaman yalancıdır,

 Kötü canavarlar, tembel pisboğazlar!”

 13Bu tanıklık gerçektir. Bu nedenle, onları sert dille payla. Öyle ki, imanda sağlıklı olsunlar. 14Yahudi masallarına, gerçeği bırakıp sapanların buyruklarına kulak asmasınlar.

 15Temizlere her şey temizdir. Ama bozuk olanlar ve imansızlar için hiçbir şey temiz değildir; onların aklı da, vicdanı da bozuktur. 16Tanrı’yı bildiklerine tanıklık ederler, ama işleriyle O’nu yadsırlar. İğrenç kişiler, söz dinlemeyenler ve her tür iyi iş karşısında yararsızlar.

 

Sağlıklı Öğreti Sağlıklı Özyapıyla Desteklenir 1-8

2

Sana gelince, sağlıklı öğretiye yaraşık neyse onu öğret. 2Yaşlılara ölçülü, saygıya yaraşır, ağırbaşlı olmalarını öğütle. İmanları, sevgileri, sabırları yerinde olsun. 3Bunun gibi, yaşlı kadınlara saygıdeğer olmalarını öğütle. Ne kara çalsınlar, ne de bol içkiye tutsak olsunlar. Erdemli tutumu öğretsinler. 4Böylece genç kadınlara kocalarını, çocuklarını sevmeyi öğretsinler. 5Genç kadınlar ağırbaşlı, suçsuz, evcimen, iyi huylu, kocalarına bağımlı olsun. Öyle ki, Tanrı’nın Sözü kötülenmesin. 6Bunun gibi, genç erkeklere de tutkuları yenebilmelerini öğütle. 7Her konuda yararlı işler için kendini örnek göster: Öğretide lekesiz, saygın,  8sağlıklı sözü kınanamaz biri ol. Öyle ki, direnişte bulunan insan bize karşı hiçbir kötü söz söyleyemez duruma düşüp utanca gelsin.

 

Uşaklara Düşen Görev 9-15

 9Uşaklara her konuda efendilerine bağımlı olmayı bildir. Beğenilir hizmet sunsunlar, direşken olmasınlar, 10hiçbir şey aşırmasınlar. Tam tersine her bakımdan kusursuz bağlılık göstersinler. Böylece, kurtarıcımız Tanrı’nın öğretisini her yönden çekici kılsınlar.

 11Çünkü Tanrı’nın tüm insanları kapsayan kurtarma kayrası belirdi. 12Bu kayra tanrısaymazlığı ve dünyasal istekleri bırakıp şimdiki çağda ağırbaşlı, adaletli, tanrısayar bir yaşam sürmemiz yolunda bizi eğitiyor. 13Kutlu umudu, ulu Tanrımız ve kurtarıcımız Mesih İsa’nın yüceliğinin belirmesini bekleyedurmamızı buyuruyor. 14O kendisini bizim için verdi. Öyle ki, bizi her tür yasasızlıktan kurtarsın ve pak kılınmış, O’na atanmış, çabası sağlıklı işlerde odaklanmış bir halka sahip olsun.

 15Bunları vurgula, insanları öğütle, kesin yetkiyle payla. Hiç kimse seni aşağı görmesin.

 

Mesih Bağlılarının Tutumu 1-11

3

Başkanlara ve yetkililere bağımlı olmalarını, onları dinlemelerini, her iyi işe hazır olmalarını topluluğa anımsat. 2Kimseyi kötülemesinler, kavgadan kaçınsınlar, iyi yürekli olsunlar, herkese karşı yumuşak huylulukla davransınlar.

 3Çünkü bir vakitler biz de aklı kıt, söz dinlemez, aldanış içinde bocalayan kişilerdik. Çeşitli isteklere ve hazcı tutkulara uşaklık etmekteydik. Yaşamımızı kötülükle ve kıskançlıkla geçiriyorduk. Kinciydik. Birbirimizden tiksinen varlıklardık. 4Ama kurtarıcımız Tanrı’nın iyi yürekliliği ve insanlığa sevgisi belirdiğinde, 5doğruluk kapsamında yaptığımız işlere karşılık değil, ama kendi lütfu uyarınca yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kutsal Ruh’un yenilemesiyle bizi kurtardı. 6Tanrı Kutsal Ruh’u kurtarıcımız Mesih İsa aracılığıyla bollukla üzerimize döktü. 7Öyle ki, O’nun kayrasında doğrulukla donatılmış olarak, sonsuz yaşam umudu içinde mirasçılar olalım. 8Güvenilir sözdür bu.

 Bu konular üzerinde durmanı istiyorum. Böylece Tanrı’ya iman edenler sağlıklı işlerle uğraşmaya önem versin. Bunlar insanlara elverişli ve yararlıdır. 9Ama akılsız tartışmalardan, soyağaçlarından, kavgacılıktan ve yasaya ilişkin çatışmalardan sakınasın. Çünkü bunlar yararsız ve boştur. 10Bir iki kez öğütledikten sonra inanç konusunda karıştırıcı [c] insandan yüz çevir. 11Böyle birinin doğru yoldan sapmış olduğunu bilesin. O günah işlemektedir, üstelik kendi gözünde de suçludur.

 

Son Yönerge 12-15

 12Sana Artemas’ı ya da Tihikos’u gönderdiğimde Nikopolis’e, yanıma gelmek için elinden geleni yap. Kışı burada geçirmeye karar verdim. 13Yasa uzmanı Zenas ile Apollos’u içtenlikle yolcu et. Öyle ki, hiçbir eksiklik çekmesinler. 14Topluluğumuzdan olanlar da yararlı işlerle uğraşmayı öğrensin, evgin gereksinimleri karşılasınlar; böylece ürünsüz kalmasınlar.

 15Benimle birlikte olanların tümü seni selamlar. Bizi iman ilişkisinde sevenleri selamla. Kayra hepinizle olsun.[a] Bakınız, Habercilerin İşleri 1:2

[b] Giritli Epimenides (Bakınız, Habercilerin İşleri 17:28)

[c] Edimci (bkz- II.Yuhanna 10:11; I.Korintoslular 11:18,19)


© Copyright incilturk.Com