incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurtuluş Hakkında (67-73)
Kitabı Mukaddes ve Kurana Göre 100 Soru
Müslümanlık, Hristiyanlık ve Museviliğe göre kurtuluş, cennet ve cehennem

 67. İnsanların kaderi önceden yazılmış mıdır? **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tesniye 11:26......Bakın, ben önünüze bereketi ve lâneti koyuyorum...Allahınız RABBİN emirlerini dinlerseniz, bereket...dinlemezseniz...lânet.

Tesniye 30:19*.....Senin önünde hayatla ölümü, bereketle lâneti koyduğuma, gökleri ve yeri size karşı bugün şahit tutuyorum; bunun için hayatı seç, ta ki...yaşıyasın...

Yeşu 24:15-22......kime kulluk edeceğinizi bugün seçin; fakat ben ve evim halkı, biz RABBE kulluk edeğiz.

Mezmur 119:30......Ben sadakat yolunu seçtim; Hükümlerini önüme koydum.

Mezmur 119:172-173.ben senin vesayanı seçtim.

Sül. Mes. 1:28-29..cevap vermiyeceğim...çünkü bilgiden nefret ettiler, ve RAB korkusunu seçmediler.

Hezekiel 18:20&30-32.Bundan dolayı...herkese kendi yollarına göre hükmedeceğim...

Yuhanna 1:12-13*...Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Romalılar 2:11.....Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.

1 Timoteyus 2:3-5..O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine varmasını ister.

KURANA GÖRE
A’raf 7:34.........Her ümmetin bir süresi vardır.

Ra'd 13:27.........Allah, dilediğini...saptırır...iletir.

Enbiya 21:47.......Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız.

Kasas 28:68........Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir.

Ahzab 33:38........Allah’ın emri, olup bitmiş bir kaderdir.

Saffat 37:96.......Oysa siz de, yaptığınız (bu şeyler) de Allah yaratmıştır.

Kamer 54:49*.......Biz her şeyi bir kadere, göre yarattık.

Hadid 57:22*.......hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, onu bir kitapta (yazılmış...tespit edilmiş) olmasın.

Müddessir 74:31....Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir.

Dipnot : Hıristiyanlıkta, bu konuda iki farlı görüş vardır. Bu görüşleri ortaya atan Calvin ve Armenius’tur. Calvin’e göre insanların kaderi yazılmıştır; Armenius’e göre ise, insanların özgür iradesi vardır ve bunu kullanarak kendi kaderlerini çizebilirler. İslamiyet’e göre kader vardır ve bu İslam’ın ve imanın temel şartlarından birisidir.

 

68. İnsanların “kutsal” olması hakkında ayetler var mı?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 22:31........Bana mukaddes adamlar olacaksınız.

Levililer 11:44*...Allahınız RAB ben im...mukaddes olun; çünkü ben mukaddesim.

Levililer 19:2.....Mukaddes olacaksınız; çünkü ben Allahınız RAB mukaddesim.

Levililer 21:7.....kahin Allahına mukaddestir.

Tesniye 7:6........Allahın RABBE mukaddes bir kavmsın ...has kavm olmak üzere seni seçti.

1 Korintliler 3:16-17..Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.

2 Korintliler 7:1..Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta mükemmel olalım.

Efesliler 4:24.....kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaradılışı giyinin.

Kolosililer 1:22...Mesih, sizi Tanrı’nın önünde kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı’yla barıştırdı.

2 Timoteyus 1:9....Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

1 Selanikliler 3:13..kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

İbraniler 10:9-10..İsa Mesih’in bedeninin ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılındık.

İbraniler 12:10&14*..Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi...terbiye ediyor...kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek.

1 Petrus 1:15-16...Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun.

1 Petrus 2:5.......İsa Mesih aracılığıyla...kutsal bir kahinler topluluğu olursunuz.

Esinleme 22:10-11..beklenen zaman yakındır...Kutsal olan kutsal kalsın. Kötülük yapan, yine...

KURANA GÖRE
Kur’an’da bu konuda herhangi bir ayet yoktur!

 

69. İnsanların günahtan kurtuluşu, yaptıkları iyi işlere mi bağlıdır?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  HayırKUTSAL KİTAP'A GÖRE
Matta 20:28........İnsanoğlu...canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Elç. İş. 10:36&43..“O’na inanan herkesin günahları O’nun aracılığıyla bağışlanır.”

Romalılar 3:20.....Yasa’nın gereklerini yapmakla hiç kimse Tanrı katında aklanmayacaktır.

Romalılar 3:24.....İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

Romalılar 4:6*.....Nitekim, iyi işlerine bakmaksızın Tanrı’nın aklanmış saydığı kişinin mutluluğunu Davut da şöyle anlatır...

Romalılar 11:6.....Ama bu, lütufla olmuşsa, demek ki iyi işlerle olmamıştır. Aksi halde lütuf artık lütuf olmaz!

Efesliler 2:8-9....İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.

2 Timoteyus 1:9....Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

Titus 3:4-6*.......Bizi, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

KURANA GÖRE
A'raf 7:8-9*.......Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır.

Mü'minun 23:102-103*.Kimlerin...tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ankebut 29:7.......İnanıp iyi işler yapanların, mutlaka kötülüklerini örteceğiz...

Kaari'a 101:6-9....Kimin tartıları ağır gelirse, O, memnun edici bir hayat içindedir.

 

70. Allah’ın insanları günahtan kurtarabilmesi için, bir kurban gerekiyor mu? (fidye veya kefaret) **

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Tekvin 22:8........İbrahim dedi: Oğlum...kurban için kuzuyu Allah kendisi tedarik eder.

Levililer 16:34....bütün şuçlarından dolayı İsrail oğulları için, yılda bir kere kefaret etmek üzre sizin için, bu ebedi bir kanun olacaktır.

Levililer 17:11*...etin canı kandadır...onu mezbah üzerinde canlarınıza kefaret etmek için size verdim.

Sayılar 15:22-28...bir can yanlışlıkla suç ederse...suç kurbanı...keçi takdim edecektir.

İşaya 60:16........Bileceksin ki, seni kurtaran, ve fidye ile kurtarıcın olan...RAB benim.

Matta 20:28........İnsanoğlu...canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.

Yuhanna 1:29.......Yahya...şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!”

Romalılar 3:23-26..Tanrı Mesih’i...günahların bağışlanması için kurban olarak sundu...

1 Korintliler 15:3.Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü...üçüncü gün ölümden dirildi.

Galatyalılar 1:3-4.Mesih...bizi kurtarmak için... günahlarımıza karşılık kendini feda etti.

Titus 2:13-15......Mesih, bizi her suçtan kurtarmak...için kendini bizim uğrumuza feda etti.

İbraniler 9:22&25-28*.Mesih...birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi.

1 Petrus 1:17-20...Mesih’in kusursuz ve lekesiz...değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

KURANA GÖRE
Bakara 2:48 & 67...öyle bir günden sakının ki, o gün...kimseden fidye de alınmaz...

Bakara 2:123 & 196*kimse kimsenin cezasını çekmez... kimseden fidye kabul edilmez...

En'am 6:94 & 164...Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse başkasının (günah) yükünü taşımaz.

Hac 22:33-37*......Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmaz...sizin takvanız O’na ulaşır.

Dipnot : Kitab-ı Mukaddes’te “kefaret” sözcüğü 80 kez; “fidye” sözcüğü ise 16 kez kullanlmaktadır.

 

71. Allah’ın Egemenliği’ne girebilmek için bir ruhsal doğuş gerekiyor mu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 1:12-13....iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine Tanrı’dan doğdular.

Yuhanna 3:1-7*.....İsa...“Sana doğrusunu söyleyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğini göremez”...bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliğine giremez.

2 Korintliler 5:17.Bir kimse Mesih’te ise, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, herşey yeni olmuştur.

Galatyalılar 6:15..Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaradılıştır.

Titus 3:5-6*.......Kurtarıcımız Tanrı...kendi merhametiyle,yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle kurtardı.

1 Petrus 1:23......Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

1 Petrus 2:2.......Yeni doğmuş bebekler gibi, saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki, bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz.

1 Yuhanna 2:29.....doğru olanı yapan herkesin O’ndan doğduğunu da bilirsiniz.

1 Yuhanna 3:7&14...Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz.

1 Yuhanna 4:7......Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.

1 Yuhanna 5:1......İsa’nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı’dan doğmuştur.

KURANA GÖRE
Kur’an’da böyle bir kavram yoktur!

 

72. İnsanlar Allah'ın çocukları olabilirler mi?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Çıkış 4:22-23......RAB şöyle diyor: İsrail, oğlum, ilkimdir...Oğlumu salıver ki...

2 Samuel 7:4&14*...RABBİN şu sözü geldi...Ben ona baba olacağım, ve o bana oğul olacaktır.

Eyub 1:6...........Allah oğulları RABBİN önünde kendilerini takdim etmeğe geldikleri gün...

Eyub 38:7..........Ve bütün Allah oğulları sevinçle çağrışırken.

Yuhanna 1:12.......iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.

Romalılar 8:14&16*.Tanrı’nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı’nın oğullarıdır. Ruh’un kendisi...Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

2 Korintliler 6:18.“Size Baba olacağım, siz de bana oğullar ve kızlar olacaksınız.”

Galatyalılar 3:26..Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız.

Galatyalılar 4:4-7.Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun “Abba! Baba!” diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi.

Efesliler 1:5......İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye...önceden belirledi.

Filipililer 2:14-15..Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.

İbraniler 2:10.....Birçok oğulu yüceliğe eriştirirken...

İbraniler 12:5-6...Oğullara söylenir gibi...“Oğlum, Rab’bin terbiye edişini hafife alma...Çünkü O, sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.

Yakub 1:18.........O, yarattıklarının...ilk meyveleri olmamız için bizi...yaşama kavuşturdu.

1 Petrus 1:14......Söz dinleyen çocuklar olarak...geçmiş zamanki tutkularınıza uymayın.

1 Yuhanna 3:1......‘Tanrı’nın çocukları’ çağrılalım diye, Baba bizi ne denli çok sevdi.

KURANA GÖRE
Maide 5:18*........Yahudiler ve Hıristiyanlar; “Biz Allah’ın oğulları...” dediler...Hayır...

 

73. Allah, gerçek Hıristiyanlara sonsuz hayat vaat ediyor mu?

Kutsal Kitap'a Göre           Evet  Hayır

Kuran'a Göre                     Evet  Hayır

KUTSAL KİTAP'A GÖRE
Yuhanna 3:16-18*...Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun...Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır.

Yuhanna 3:36.......Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

Yuhanna 5:24.......Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.

Yuhanna 10:27-29...Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım, onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar.

Romalılar 8:1......Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur.

Koloseliler 1:13-14..O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. O’nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz.

1 Yuhanna 5:11-12*.Tanrı’nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı’nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.

KURANA GÖRE
Bakara 2:62*.......Şüphesiz iman edenler...Hıristiyanlar ...Rab’leri katında mükafat vardır.

Nisâ 4:162-163.....içlerinden ilimde ileri gitmiş...müminler...büyük bir mükâfat vereceğiz.

Mâide 5:69*........İnananlar...hıristiyanlar(dan)...korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Al-i İmrân 3:113...Kitab’lılar...Allah’ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanan bir topluluk...

Al-i İmrân 3:114...Onlar...iyiliği emreder, kötülükten men’ederler...İşte onlar iyilerdendir...

Al-i İmrân 3:115...Yaptıkları hiçbir iyilik inkâr edilmeyecektir.

Sonraki Sayfa (Gelecek Şeyler Hakkında)

   

© Copyright incilturk.Com

Daniel Wickware'nin "Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim Hakkında 100 Soru" kitabından alınmıştır