<

www.incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

Türkiye, kilise, adresleri, Kilisesi, kiliselerin, kilisenin, telefon, numaraları, adresi, adres, websiteleri, e-mailleri, misyonerler, misyonerlik, Hıristiyanlar, isaya, inananlar, katolikler, protestanlar, KATOLİK, PROTESTAN, ADANA, KARABÜK, ADIYAMAN, KARAMAN, AFYON, KARS, AĞRI, KASTAMONU, AKSARAY, KAYSERİ, AMASYA, KIRIKKALE, ANKARA, KIRKLARELİ, ANTALYA, KIRŞEHİR, ARDAHAN, KİLİS, ARTVİN, KOCAELİN, AYDIN, KONYA, BALIKESİR, KÜTAHYA, HATAY, YALOVA, IĞDIR, YOZGAT, ISPARTA, ZONGULDAK, İÇEL, İSTANBUL, AVRUPA, YAKASI, İSTANBUL, ANADOLU, YAKASI, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, BARTIN, MALATYA BATMAN, MANİSA, BAYBURT, MARDİN, BİLECİK, MUĞLA, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS, NEVŞEHİR, BOLU, NİĞDE, BURDUR, ORDU, BURSA, OSMANİYE, ÇANAKKALE, RİZE, ÇANKIRI, SAKARYA, ÇORUM, SAMSUN, DENİZLİ, SİİRT, DİYARBAKIR, SİNOP, EDİRNE, SİVAS, ELAZIĞ, ŞANLIURFA, ERZİNCAN, ŞIRNAK, ERZURUM, TEKİRDAĞ, ESKİŞEHİR, TOKAT, GAZİANTEP, TRABZON, GİRESUN, TUNCELİ, GÜMÜŞHANE, UŞAK, HAKKARİ, VAN, ATAKUM kilise adresleri kiliseler türkiyedeki kilise Türkiyedeki, kilise, adresleri, Deki, Daki, kiliselerin, kilisenin, telefon, numaraları, adresi, adres, websiteleri, e-mailleri, misyonerler, misyonerlik, Hıristiyanlar, isaya, inananlar, katolikler, protestanlar, ADANAdaki, KARABÜKDEKİ, ADIYAMANdaki, KARAMANdaki, AFYONdaki, KARSdaki, AĞRIdaki, KASTAMONUdaki, AKSARAYdaki, KAYSERİDEKİ, AMASYAdaki, KIRIKKALEDEKİ, ANKARAdaki, KIRKLARELİDEKİ, ANTALYAdaki, KIRŞEHİRDEKİ, ARDAHANdaki, KİLİSDEKİ, ARTVİNDEKİ, KOCAELİNDEKİ, AYDINdaki, KONYAdaki, BALIKESİRDEKİ, KÜTAHYAdaki, HATAYdaki, YALOVAdaki, IĞDIRdaki, YOZGATdaki, ISPARTAdaki, ZONGULDAKdaki, İÇELDEKİ, İSTANBULdaki, Avrupa, yakasındaki, İSTANBUL, Anadolu, yakasındaki, İZMİRDEKİ, KAHRAMANMARAŞdaki, BARTINdaki, MALATYAdaki BATMANdaki, MANİSAdaki, BAYBURTdaki, MARDİNDEKİ, BİLECİKDEKİ, MUĞLAdaki, BİNGÖLDEKİ, MUŞdaki, BİTLİSDEKİ, NEVŞEHİRDEKİ, BOLUdaki, NİĞDEDEKİ, BURDURdaki, ORDUdaki, BURSAdaki, OSMANİYEDEKİ, ÇANAKKALEDEKİ, RİZEDEKİ, ÇANKIRIdaki, SAKARYAdaki, ÇORUMdaki, SAMSUNdaki, DENİZLİDEKİ, SİİRTDEKİ, DİYARBAKIRdaki, SİNOPdaki, EDİRNEDEKİ, SİVASdaki, ELAZIĞdaki, ŞANLIURFAdaki, ERZİNCANdaki, ŞIRNAKdaki, ERZURUMdaki, TEKİRDAĞdaki, ESKİŞEHİRdaki, TOKATdaki, GAZİANTEPDEKİ, TRABZONdaki, GİRESUNdaki, TUNCELİDEKİ, GÜMÜŞHANEDEKİ, UŞAKdaki, HAKKARİDEKİ, VANdaki, adresleri kilise adresleri kiliseler türkiyedeki kilise adresleri , askerlik, şubeleri, hastaneler, postaneler, doktorlar, din, adamları, eğitim, kurumları, okullar kilise adresleri kiliseler türkiyedeki kilise adresleri , askerlik, şubeleri, hastaneler, postaneler, doktorlar, din, adamları, eğitim, kurumları, okullar kilise adresleri kiliseler türkiyedeki kilise adresleri askerlik şubesi kilise adresleri kiliseler türkiyedeki kilise adresleri www.incilturk.com www.isasevgisi.org www.agapehouse.biz www.incil.tk www.kiliseler.tk Türkiye, kilise, adresleri, Kilisesi, kiliselerin, kilisenin, telefon, numaraları, adresi, adres, websiteleri, e-mailleri, misyonerler, misyonerlik, Hıristiyanlar, isaya, inananlar, katolikler, protestanlar, KATOLİK, PROTESTAN, ADANA, KARABÜK, ADIYAMAN, KARAMAN, AFYON, KARS, AĞRI, KASTAMONU, AKSARAY, KAYSERİ, AMASYA, KIRIKKALE, ANKARA, KIRKLARELİ, ANTALYA, KIRŞEHİR, ARDAHAN, KİLİS, ARTVİN, KOCAELİN, AYDIN, KONYA, BALIKESİR, KÜTAHYA, HATAY, YALOVA, IĞDIR, YOZGAT, ISPARTA, ZONGULDAK, İÇEL, İSTANBUL, AVRUPA, YAKASI, İSTANBUL, ANADOLU, YAKASI, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, BARTIN, MALATYA BATMAN, MANİSA, BAYBURT, MARDİN, BİLECİK, MUĞLA, BİNGÖL, MUŞ, BİTLİS, NEVŞEHİR, BOLU, NİĞDE, BURDUR, ORDU, BURSA, OSMANİYE, ÇANAKKALE, RİZE, ÇANKIRI, SAKARYA, ÇORUM, SAMSUN, DENİZLİ, SİİRT, DİYARBAKIR, SİNOP, EDİRNE, SİVAS, ELAZIĞ, ŞANLIURFA, ERZİNCAN, ŞIRNAK, ERZURUM, TEKİRDAĞ, ESKİŞEHİR, TOKAT, GAZİANTEP, TRABZON, GİRESUN, TUNCELİ, GÜMÜŞHANE, UŞAK, HAKKARİ, VAN, ATAKUM , askerlik, şubeleri, hastaneler, postaneler, doktorlar, din, adamları, eğitim, kurumları, okullar

 

Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız
Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz
 Elçilerin İşleri 28:26KİLİSE ADRES ve TELEFONLARI

 

 
ADANA
daki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Adana - Seyhan kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Adana Kurtuluş Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
kurtulus@mavikilise.com www.mavikilise.com

Adana - Seyhan kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Adana Protestan Topluluğukilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
mektup@adanakilise.org www.adanakilise.org


 
ANKARAdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Ankara - Balgat kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Uluslararası Protestan Kilisesi
bilgi@ankaraprotestantchurch.org – www.ankaraprotestanchurch.org
0312 442 20 47

Ankara - Kolej kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Kurtuluş Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
www.kurtulus.org.tr
webteam@kurtulus.org.tr
0312 435 88 01
Adres: Servi Sokak No: 17/A

Ankara - Batıkent kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Batıkent Protestan Kilisesi
www.presbiteryen.net
kilise@presbiteryen.net
0312 354 65 34
Adres: Alınteri Bulvarı OSTİM işhanları E Blok No:31/B OSTİM/ANKARA

Ankara - Ulus kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Ulus Mesih İnanlıları Topluluğu
isasevgi@yahoo.com
0312 309 76 59

 
ANTALYAdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Antalya - Kaleiçi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Antalya İncil Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
www.antalyaincilkilisesi.tk
0242 244 24 77
İbadet: Pazar 13:00-14:00
Dua: Cuma 07:00
İncil Çalışması: Perşembe 19:30
Gençlik Grubu: Cumartesi 19:00-.. 
Sohbet: Hafta içi hergün 17:00 a kadar.
Adres: Kılıçarslan Mahallesi Yeni Kapı Sokak No:24 Kaleiçi – Antalya
Krokiyi görmek için tıklayın

Antalya Presbiteryen Kilisesi
Antalya Presbiteryen Kilisesi
www.presbiteryen.org

Antalya Protestan Kilisesi
Antalya Protestan Kilisesi
www.antalyaprotestan.com
Adres: Kışla Mah. Anafartalar Cd Soytaş Ulukut İşhanı Kat 3 Daire 3 Güllük Katlı Otopark Yanı
Antalya Kilise Önderi Kerem Koç: 0554 693 51 22
İbadet Saatleri:
Pazar: 12:00
Çarşamba: 18:30

Antalya - Kaleiçi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Antalya Uluslararası Kilisesi
info@stpaulcc-turkey.com - www.stpaulcc-turkey.com
+90 (242) 244 68 94 • fax: +90 (242) 244 68 95
Adres: Kılıçarslan Mahallesi Yeni Kapı Sokak No:24 Kaleiçi – Antalya

Antalya - Güllük kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Yeni Yaşam Protestan Topluluğu
http://yeniyasam.tk

   
BURSAdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Bursa - Heykel
Bursa Protestan Kilisesi
bilgi@bursakilisesi.com – www.bursakilisesi.com
0224 224 52 49 - 0 224 221 70 19
İbadet: Pazar 12:00
Sohbet: Pazar 11:30
Adres: Fransız Kilisesi Kültür Evi Rakım Sokak Necatibey Kız Meslek Lisesi Karşısı (Heykel üstü) BURSA


ÇANAKKALEdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
ÇANAKKALE
Çanakkale

Kemal Paşa Mahallesi
Muammer Aksoy Sokak, Baykal Apt. No5 kat1 D.7
İbadet: Her Pazar günü saat 11’de
iletişim için:
+905065450180
esenlik.kilise@gmail.comDENİZLİdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Denizli kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Denizli Hristiyanları Topluluğu
dnz.protestan.toplulugu@gmail.com


DİYARBAKIRdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Diyarbakır kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Diyarbakır İncil Topluluğu
0535 415 71 06
Adres: Işık Kitabevi P.K. 187 21100 Diyarbakır


ESKİŞEHİRdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Eskişehir Ümit Kilisesiilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Eskişehir Ümit Kilisesi
Mustafa Kemal Paşa Mh. Sümer Sok No:17
0 222 221 47 02

info@eskisehirumitkilisesi.net - www.eskisehirumitkilisesi.net

Eskişehir Mesih İnanlılarıkilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Eskişehir Mesih İnanlıları Topluluğu
soru@es-topluluk.org - www.es-topluluk.orgGAZİANTEPdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
GaziantepÇukur Mahallesi, Güllüoğlu Sokak, Adalet İş Merkezi
Gazianetp Yeni Yaşam Merkezi
www.antepyeniyasam.com
(Merkez Karakolu karşısı) Şahinbey - Gaziantep
iletisim@antepyeniyasam.com


ISPARTAdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Isparta İncil Kilisesi
mesihinelcileri.isparta@mynet.com


İSTANBULdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
İstanbul - Altıntepe
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfi  (Altıntepe Protestan Kilisesi)
istpc@mail.com  – www.ipkv.org
0216 366 94 94
İbadet: Pazar 11:00-13:00
Adres: Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) No:77, Altıntepe – İstanbul

İstanbul – Bahçelievler
Bahçeli evler Presbiteryen LÜTÜF kilisesi
Semir47@yahoo.com kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
0212 441 68 32
İbadet: Pazar 11.00-12.30 ve Her Sabah 07.00 – 08.00
Adres: Siyavuşpaşa Mah. Gül Sok.No:11/1 Bahçelievler-İstanbul

İstanbul - Beşiktaş
Beşiktaş Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
bilgi@besiktaskilisesi.net - www.besiktaskilisesi.net
0212 259 1699
İbadet: Pazar 11’de,
Sohbet: Cumartesi 16:30,
Adres: Cihannüma Mahallesi, Bostancıbaşı Sokak No:17,  Beşiktaş – İSTANBUL

İstanbul - Güngören kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Güngören Protestan Kilisesi
Adres: Merkez Mah. Asalet Cad. No:4 Güngören / İstanbul - Tel: (212)-539-9115

İstanbul - Kadıköy kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Kadıköy Kilisesi
kut@hotmail.com

İstanbul - Kocamustafapaşa
Agape Protestan Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
agape65@hotmail.com – www.agapeturk.com
Adres
: Keçihatun Mahallesi K.M. Paşa Cad. No: 2  Cerrahpaşa – ISTANBUL

İstanbul - Moda kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Anadolu Türk Protestan Kilisesi
anadolukilisesi@yahoo.com www.anadolukilisesi.com
İbadet
: Pazar 11:00-13:00,
Dua: Perşembe 19:00-21:00
Adres: Musbah Muhayye sok.No:2 iski yanı kadıköy – İstanbul

İstanbul - Moda kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
İstanbul Moda Angilikan Kilisesi
iletisim@allsaintsmoda.com – www.allsaintsmoda.com
0216 449 39 74
İbadet: Pazar 11:00-12:30 Salı 14:00-15:00
Adres: Moda Yusuf Kamilpaşa Sokak Onlar Apartmanı No:10/2 (Baris Manco Evi Karşısı) Moda - Kadıköy – İstanbul

 
İstanbul - Ortaköy kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Ortaköy İncil Kilisesi
incilkilisesi@hotmail.com
Telefon
: 0212- 327 58 31
İbadet
: Pazar 11:00-14:00
Dua: Çarşamba 19:00-22:00
İncil Çalışması: Cumartesi 17:00-20:00
Adres: Ortaköy Dereboyu Caddesi, Musahip Sok. No:11 giriş

İstanbul - Osmanbey kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Dirisu Kilisesi
bedripeker@yahoo.com
Telefon
: 232 96 69
İbadet
: Pazar 11:00
Dua: Çarşamba 18:00
Adres: Ergenekon Cad. Bilgiç Sk. No: 13-15 Bomonti-Şişli İstanbul

İstanbul - Taksim kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
İstanbul Taksim Türk Protestan Kilisesi
Sorular: iletisim@taksimtpk.org
www.taksimtpk.org
İbadet
: Pazar 11:00-13:00
Adres: Tarlabaşı Bulvarı, Aynalı Çeşme, Emin Camii Sokak, 
(Alman Protestan Kilisesi Yanı) Taksim – İstanbul

İstanbul - Ümraniye kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Ümraniye Protestan Kilisesi
umraniye_church@hotmail.com
0216 315 63 93
İbadet: Pazar 13:30
Dua: Salı 19:30
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Cadde No: 104/1
Mustafa Kemal, Ümraniye - İstanbul

İstanbul - Üsküdar kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Üsküdar Son Buyruk Kilisesi
sonbuyruk@gawab.com - www.sonbuyruk.com

0216 342 69 00
İbadet: Pazar 11:00-13:00
Dua: Çarşamba 20:00
Sohbet ve Danışmanlık: Salı, Çarşamba, Perşembe, 12:00-18:00
Adres: Pazarbaşı Mahallesi Kartalbaba Caddesi Yamacı Sokak No:7
(Askerlik Şubesi karşısı)Üsküdar – İstanbul

İstanbul - Zeytinburnu kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Zeytinburnu Kilisesi
kitap@lutufyayin.com
0535 217 13 73

İstanbulkilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Mesih'in Kilisesi
istanbulmesihkilisesi@gmail.com
www.istanbulmesihkilisesi.org


İZMİRdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
İzmir - Protestan Baptist Kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi
baptistkilisesi@gmail.com - www.bapitstkilisesi.net
Tel Pastör: (232) 440 22 22
Adres: Erdem Cad. No: 86 Buca 35160 İZMİR

İzmir - Alsancak kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Işık Kilisesi
(İzmir Lighthouse International Church)
info@lighthouseic.org - www.lighthouseic.org
Tel: (232) 463 26 07
İbadet Pazar günleri saat 11’de
Adres: Şehitler Caddesi No:18 Kat:6 Key Plaza Alsancak – İzmir
(Hürriyet Gazetesinin yanındaki bina)

İzmir - Alsancak kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
İzmir Protestan Kilisesi
ipk@izmirprotestan.org - www.izmirprotestan.org
Adres: 1469 Sok. No 70 ALSANCAK-İzmir

İzmir - Bornova kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Bornova Kilisesi
b.p.t.@gmx.net
İbadet
: Pazar 11:00-13:00
Dua: Çarşamba 19:00-20:00
Adres: Ergene Mahallesi, 457 Sokak No:1 35040
Bornova - İzmir

İzmir - Buca kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Buca Kilisesi
bilgi@bucahristiyantoplulugu.org
www.bucahristiyantoplulugu.org

İzmir - Selçuk kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Efes Protestan Kilisesi
isamesihveincil@yahoo.com
0232 892 71 26
İbadet: Pazar 11:00
Adres: Atatürk Mahallesi, Aton Kallinger Caddesi, No: 4
Selçuk – İzmir

İzmir - Sökekilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Söke Türk ve Alman Dostlugu Kilisesi
Adres: Fevzi Pasa Mah., Baris Sok. 26 Söke – İzmir
www.soke-kilisesi.com
thalescafe@gmx.net


Güney Ege kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Güney Ege Kilisesi
guneyege@incil.com

İzmir - Karataş kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
İzmir İsa Mesih Topluluğu Kilisesi
info@isamesihkilisesi.org – www.isamesihkilisesi.org
0232 445 82 38

İzmir (35) kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Karşıyaka Kilisesi
karsiyakakilisesi@usa.net

İzmir - Ödemiş kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Ödemiş Kilisesi
odemiskilisesi@hotmail.com

İzmir - Konakkilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
İzmir Yeni Doğuş Kilisesi
1362 Sok. No. 49 Konak
(Basmanı Anemon Fuar Oteli ve Birey Dershanesi yanında)

merhaba@yenidoguskilisesi.org
– www.yenidoguskilisesi.org

0232 425 00 96


İZMİTdeki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
İzmit
İzmit Protestan Kilisesi kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
izmitkilisesi@gmail.com
0262-332 2697
İbadet: Pazar günleri, Saat 16.00
Adres: Çukurbağ Mahallesi, Mehmet Akif Sokak No:15, Kocaeli - İzmit


KAYSERİki kiliseler Samsun kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi kiliseler
İsa Mesih İnanlılar Topluluğu
soruyanit@yahoo.com

 
MUĞLA / Bodrumdaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Bodrum Lütuf Kilisesikilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Ali Aydınlıoğlu İşhanı (Tansaş Yanı) Kat:2 No:20 Bodrum
www.bodrumlutufkilisesi.org
bodrumlutufkilisesi@yahoo.com

MUĞLA / Marmarisaki kiliseler hıristiyanlar kilise adresleri telefonu adresi telefonu
Marmaris Kilisesiilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi türkiyedeki kiliseler
Yapı Kredi-(Koçbank) arkası, Siteler Mah. 193 Sok No:19/b Marmaris
marmariskilisesi@hotmail.com


SAMSUNdaki kiliseler Samsun kilisesi adres ve telefonu telefonları web sitesi kiliseler
Samsun Agape Kilisesi OrhanANT Pastör Orhan Pıçaklar
samsunkilisesi@gmail.com
www.agapekilisesi.com

İbadet :Pazar günleri saat 11.30
Adres: Atatürk Bulvarı, Güzelyalı Mah.no 138 Atakum/Samsun


KATOLİK KİLİSE WEB SİTELERİ
KatolikKilisesi.Com
Antuankilisesi.Org


ORTODOKS KİLİSE WEB SİTELERİ
http://www.istanbulguide.net/istguide/artetarch/eglises/indexorth.htm

NOT : Yukarıdaki Adreslerde "Bulunduğunuz Yerde Kilise Adresi Yoksa Lütfen Mail Atiniz" *Kilise Adres Sorgulama*.

 

 

   

© Copyright incilturk.com